استاندارد های مشخصات و آزمایش ها بر روی میلگرد

آزمایش های استاندارد میلگرد شامل آزمون هایی هستند که تا حد امکان بر اساس مشخصات و آزمایش های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده اند. در مواردی که استانداردهای ملی ایران در مورد برخی از آزمایش های استاندارد میلگرد تدوین نگردیده اند می توان از استاندارد های بین المللی استفاده نمود.

آزمایش های استاندارد میلگرد

انواع آزمایش های استاندارد میلگرد

  1. آزمایش کششی میلگرد
  2. آزمایش کششی بعد از خم کردن و باز کردن خم ( برای میلگرد و سیم به قطر کمتر از 9 میلی متر)
  3. آزمایش خم کردن و باز کردن خم
  4. آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن (آزمایش تیر)
  5. آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن ( آزمایش بیرون کشیدن میلگرد)
  6. آزمایش وصله های جوش شده میلگرد
  7. آزمایش خستگی میلگرد
  8. آزمون تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد
  9. آزمون سنجش ابعاد و وزن

در ادامه اشاره ای به آزمایش های استاندارد میلگرد که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند می شود:

آزمایش کشش

آزمون کشش باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-8103 انجام شود. در این آزمون برای تعیین میزان درصد ازدیاد طول کلی در حداگثر نیرو، بایستی نشانه گذاری هایی با فواصل مساوی بر روی طول آزاد نمونه آزمون ایجاد شود. فاصله میان نشانه گذاری ها باید5، 10 یا 20 میلی متر متناسب با قطر میلگرد انتخاب شود. برای تعیین ویژگی های کششی، میزان سطح مقطع اسمی میلگرد باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.

آزمون خمش

آزمون خمش نیز باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-8103 انجام شود. نمونه آزمون باید تا زاویه ای بین 160 تا 180 درجه حول فک خمش، متناسب با قطر میلگرد خم شود.

آزمون خستگی

آزمون خستگی باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-8103 انجام شود.

آزمون تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد

بطور معمول تعیین ترکیب شیمیایی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 10979 انجام می شود. درصورت وجود اختلاف نظر  در مورد روش مورد استفاده، ترکیب شیمیایی بایستی از طریق یک روش مرجع مناسب که در استاندارد ملی ایران شماره 10979 ارائه شده است، انجام شود.

آزمون سنجش ابعاد و وزن

نمونه مورد ارزیابی ابتدا از نظر ابعاد و اندازه های مورد نظر، توسط وسایل سنجش دقیق اندازه گیری شده و با مقادیر ابعاد و رواداری میلگرد مطابق جداول استاندارد میلگرد و رواداری میلگرد ارزیابی می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش های استاندارد میلگرد می توانید به استانداردهای ملی ایران به شماره های3132، 1797،1016 و 1014 مراجعه ننمایید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد بافق یزد و میلگرد ابرکوه یزد