محاسبات سرانگشتی

نسبت های مفید ساختمانی (سرانگشتی)

در رابطه با آهن آلات

محاسبات سرانگشتی آهن آلات یک روش تقریبی مناسب جهت برآورد سریع میزان آهن آلات مصرفی در پروژه های ساختمانی می باشد.

همانطور که می‌دانیم محاسبه دقیق متره و آنالیز مصالح مصرفی در ابتدای فعالیت‌های ساختمانی نیازمند ارایه نقشه های سازه و تکمیلی می باشد و مضاف بر اینکه متره و برآورد دقیق نیاز به صرف وقت و هزینه است.

استفاده از محاسبات سرانگشتی که قبلا و طی تجربه متخصصین  در پروژه های متعدد بدست آمده راهگشای بسیار خوبی جهت برآورد اولیه با تخمین 90 درصدی برای فعالان و سرمایه گذاران در صنعت ساختمان می‌باشد.

‌امروزه سرعت عمل و محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی در پروژه‌های ساختمانی، باعث تخمین و آنالیز سریع در قراردادها و برآوردهای اولیه پروژه به حساب می آید.

1-در یک سازه بتنی, محاسبات سرانگشتی رابطه وزن آرماتور مصرفی با مساحت زیربنا چیست؟

بین 40تا 53 کیلوگرم بر مترمربع بسته به پروژه برای سازه های بتن آرمه تیرچه و بلوک

مثال: برای یک ساختمان مسکونی با مساحت 500 مترمربع زیربنا مقدار میلگرد مصرفی اینگونه محاسبه می‌شود:

500*40=2000کیلوگرم

2-محاسبات سرانگشتی نسبت وزن میلگرد مصرفی فونداسیون به ازای هر مترمربع زیربنا چقدر می باشد؟

بین 8 تا12 کیلوگرم برمترمربع زیربنا

3-نسبت وزن میلگرد مصرفی فقط در ستون ها به زیربنا چقدر می باشد؟

بین 12 تا 18 کیلوگرم برمترمربع زیربنا

4-نسبت  وزن میلگرد حرارتی به زیربنا؟

1کیلوگرم برمترمربع زیربنا

5-نسبت وزن میلگرد سرتیرچه (ممان منفی)؟

1تا 1.2کیلوگرم برمترمربع زیربنا

6-نسبت وزن میلگرد در تیرچه به زیربنا؟

بین 6 تا8 کیلوگرم برمترمربع زیربنا

7-محاسبات سرانگشتی میلگرد مصرفی در یک سازه بتنی با سقف دال دو طرفه چه میزان می باشد؟

بین 60 تا 85کیلوگرم برمترمربع زیربنا

8-محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی در یک سازه فلزی چقدر برآورد می شود؟

بین 80تا 120کیلوگرم بر مترمربع زیربنا

9- محاسبات سرانگشتی میزان سیم آرماتوربندی و قالب بندی مصرفی در اسکلت بتنی؟

به ازای هر تن میلگرد مصرفی 8 کیلوگرم سیم آرماتوربندی و به ازای هر 100مترمربع زیربنا 10 کیلوگرم سیم قالب بندی می باشد.

نکته قابل توجه: کلیه نسبت های محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی در ساختمان که در این مقاله به آنها اشاره شده است بر اساس تقریب بدست آمده از پروژه های مختلف می باشد و جهت دست یافتن به مقادیر دقیق نیاز به متره و برآورد دقیق آهن آلات برمبنای نقشه های سازه می باشد.

آهن باکس مرجع قیمت روز میلگرد