مهندس عباس گودرزی

0تا100 ساختمان سازی

0تا100 ساختمان سازی 0تا100 ساختمان سازی یا همان مراحل ساختمان سازی به شرح زیر می باشد. در زیر از 0تا100 ساختمان سازی با اسکلت بتنی

ادامه مطلب »
مهندس عباس گودرزی

فرم قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت قرارداد پیمان مدیریت حاضر به همراه شرایط عمومی وخصوصی ودیگر اسناد پیوست یک قرارداد واحد و غیرقابل تفکیک محسوب می شود. این

ادامه مطلب »