قیمت میلگرد

قیمت میلگرد حسن رود گیلان
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 حسن رود شاخه آجدارA2
23,303
میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدارA2
22,936
میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدارA3
22,661
میلگرد 14 حسن رود شاخه آجدارA3
22,110
میلگرد 16 حسن رود شاخه آجدارA3
22,110
میلگرد 18 حسن رود شاخه آجدارA3
22,477
میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدارA3
22,477
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2
24,128
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2
24,128
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
24,771
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
23,945
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
23,945
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
23,945
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
23,945
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
23,945
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3
23,945
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 32 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3
22,294
میلگرد 14 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3
22,477
میلگرد 16 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3
22,477
میلگرد 18 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3
22,477
میلگرد 25 جهان فولاد غربشاخه آجدارA3
22,477
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
23,670
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
23,028
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,743
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,743
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,560
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,560
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,560
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,560
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,560
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانشاخه آجدارA3
21,560
مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
25,596
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
25,413
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
25,046
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
25,046
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
24,954
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
24,954
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
24,954
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
24,954
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
24,954
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3
24,954
قیمت میلگرد خلیج فارس
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA4تماس بگیرید
میلگرد 12 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 14 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3
21,101
میلگرد 16 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3
21,743
میلگرد 18 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3
21,743
میلگرد 20 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 22 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 25 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 28 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 32 آتیه خلیج فارسشاخه آجدارA3تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیادن ابهر
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2
22,661
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2
22,018
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2
22,018
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
23,119
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
22,477
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
22,477
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,606
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,606
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,606
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,606
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,606
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,606
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3
21,789
قیمت میلگرد کیان کاشان
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 کیان کاشانشاخه آجدارA2
23,303
میلگرد 10 کیان کاشانشاخه آجدارA2
23,028
میلگرد 12 کیان کاشانشاخه آجدارA2
23,028
میلگرد 14 کیان کاشانشاخه آجدارA2
22,844
میلگرد 16 کیان کاشانشاخه آجدارA2
22,844
قیمت میلگرد زاگرس
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
23,670
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
22,752
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
21,835
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
21,835
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
21,835
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
21,835
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
21,835
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3
21,835
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
بروزرسانی: 08-07-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 کیان ابهرشاخه آجدارA2
22,729
میلگرد 10 کیان ابهرشاخه آجدارA2
21,821
میلگرد 12 کیان ابهرشاخه آجدارA2
21,821
میلگرد 10 کیان ابهرشاخه آجدارA3عدم موجودی
میلگرد 12 کیان ابهرشاخه آجدارA3عدم موجودی
میلگرد 14 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,633
میلگرد 16 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,633
میلگرد 18 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,633
میلگرد 20 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,633
میلگرد 22 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,633
میلگرد 25 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,633
میلگرد 28 کیان ابهرشاخه آجدارA3
21,835

آشنایی با انواع استاندارد میلگرد

در این ویدیو که به همت مهندس بهروز فنایی تهیه شده، انواع میلگرد از منظر کاربرد و شکل ظاهری بصورت کامل توضیح داده شده. لازم به ذکر است به دلیل کاربردی بودن محتوای این ویدئو، بسیاری از سازمان ها با بازنشر آن در رسانه های خود، مهر تاییدی بر فنی بودن توضیحات جناب آقای مهندس بهروز فنایی زده اند.

امید است شما نیز با مشاهده این فیلم، ضمن آشنایی با انواع میلگرد و کاربرد هرکدام، با بازنشر آن به توسعه فضای آموزشی رسانه آهن باکس کمک نمایید.

➖ عوامل موثر بر قیمت میلگرد

بازار آهن ایران همواره تحت تاثیر قیمت جهانی سنگ آهن و شمش فولادی و همچنین نرخ پایه این محصولات در بورس کالا بوده و به موازات این عوامل نرخ روز دلار که ترکیبی از نرخ تورم ایران و آمریکا می باشد نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد و سایر آهن آلات و محصولات فولادی دارد.

اگر از دنبال کنندگان پر و پا قرص قیمت روزانه میلگرد کارخانجات مختلف ایران هستید، بخوبی می دانید که کارخانه ها نرخ میلگردهای تولیدی خود را در ساعات میانی روز کاری بازار آهن اعلام و به تبع آن بازرگانی های فعال، نرخ های اعلامی را در رسانه های خود منتشر و بروزرسانی می کنند.

دلیل این موضوع تأمل تولید کنندگان در جهت تعیین تکلیف قیمت های کشف شده در بورس کالا، قیمت دلار معامله شده و شروع یا خاتمه فعالیت بورس های بین المللی برای بدست آوردن قیمت مواد اولیه می باشد.

گران ترین میلگرد

در حال حاضر کارخانه فولاد راد همدان بعنوان عرضه کننده گران ترین قیمت میلگرد در بازار آهن و بین بازرگانان شناخته می شود. این در حالی است که عمده مجریان پروژه های عمرانی خارج از استان همدان، تمایل بیشتری نسبت به میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان نشان می دهند.

ارزان ترین میلگرد

کارخانه فولاد ابرکوه رکورد دار ارزان ترین قیمت میلگرد در بازار آهن ایران است. بسیاری از انبوه سازان در مناطق مرکزی کشور، متقاضی خرید محصولات این کارخانه استان یزد هستند که بر خلاف قیمت پایین، کلیه استانداردهای لازم را دارا می باشد.

➖ نمودار قیمت میلگرد 14 اصفهان

در نمودار زیر که از سال 1391 تا 1401، روند قیمتی میلگرد سایز 14 ذوب آهن اصفهان را به تصویر کشیده، مشاهده می کنید که در یک بازه 10 ساله، نرخ میلگرد 14 ذوب آهن با رشد 6/5 برابری از قیمت حدود 5000 هزار تومان در هر کیلو به قیمت حدودی 32000 تومان دست یافته است.

نمودار قیمت میلگرد 14

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید میلگرد تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت میلگرد در بازار آهن کاملا شفاف می باشد، نمی توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که بصورت خرد سفارش خود را ثبت می کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه های انبارداری می شود.