وزن تیرآهن

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن بر اساس سایز و نوع آن متفاوت است. همانگونه که می دانید، تیرآهن در انواع مختلفی وجود دارد که بر همین اساس وزن تیر آهن ها در انواع مختلف آن نیز متفاوت است.

در ادامه سه جدول وزنی وجود دارد که می توانید در آنها وزن انواع تیرآهن ها شامل تیرآهن معمولی، تیرآهن هاش بال پهن و تیرآهن هاش سنگین عریض را مشاهده کنید.

تیرآهن معمولی با عنوان IPE ، هاش بال پهن با عنوان IPB و هاش سنگین عریض با عنوان IPBU-HE-M نیز در بین مهندسین عمران شناخته می شود.

 

وزن تیر آهن معمولی ( IPE )

نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA225,688
میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA225,505
میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA325,505
میلگرد 14 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA324,954
میلگرد 16 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA324,954
میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA324,954
میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA324,954
میلگرد 22 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA324,954
میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA325,321
میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA325,321
میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه آجدارA325,321


وزن هاش بال پهن 12 متری ( IPB )

نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA322,110
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA322,110
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 28 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزشاخه آجدارA3تماس بگیرید


وزن هاش سنگین عریض ( IPBU-HE-M )

نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA227,982
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA227,752
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,890
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,752
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523
میلگرد 32 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA327,523