اصول آرماتوربندی

اصول آرماتوربندی مطابق با مقررات ملی ساختمان اصول آرماتوربندی مجموعه ای از نکات فنی و اجرایی آرماتوربندی می باشد و کلیه این اصول بایستی در طراحی و تهیه نقشه های اجرایی آرماتوربندی رعایت گردد. اصول آرماتوربندی غالبا در قسمت ملاحظات کلی نقشه ها گنجانده شده که کلیه اکیپ های آرماتوربندی، مهندسین اجرا و مهندسین ناظر …

اصول آرماتوربندی مطلب کامل…