محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی ساختمان

نسبت های مفید ساختمانی (سرانگشتی) در رابطه با آهن آلات محاسبات سرانگشتی آهن آلات یک روش تقریبی مناسب جهت برآورد سریع میزان آهن آلات مصرفی در پروژه های ساختمانی می باشد. همانطور که می‌دانیم محاسبه دقیق متره و آنالیز مصالح مصرفی در ابتدای فعالیت‌های ساختمانی نیازمند ارایه نقشه های سازه و تکمیلی می باشد و …

محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی ساختمان مطلب کامل…