میلگرد های فولادی

میلگرد فولادی تعاریف و استانداردهای ملی میلگرد فولادی بسته میلگرد فولادی : عبارتست از دو یا چند کلاف میلگرد فولادی به هم بسته شده و یا تعدادی میلگرد شاخه مستقیم هم قطر و هم شکل و با یک مشخصه. شماره ذوب: عدد نشاندهنده شماره فرآیند تولید هنگام ساخت فولاد است. بهر: عبارتست از تعدادی بسته …

میلگرد های فولادی مطلب کامل…