لغتنامه میلگرد

زبان انگلیسی تخصصی مربوط به میلگرد اصطلاحات مهندسی عمران به انگلیسی لغتنامه میلگرد در زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا اصطلاحات و کلمات مربوط به میلگرد را در زبان انگلیسی فرا گرفته و مهارت نقشه خوانی و همچنین مهارت استفاده از متن های مرجع به زبان انگلیسی را فرا بگیرید. جدول لغتنامه میلگرد یک …

لغتنامه میلگرد مطلب کامل…