خم استاندارد میلگرد

خم استاندارد میلگرد مطابق آیین نامه های ساختمانی خم استاندارد میلگرد یکی از پارامترهای مهم مهار میلگرد درزمانی که بتن تحت کشش قرار می گیرد می باشد. آیین نامه ها و استاندارد های زیادی درمورد خم استاندارد میلگرد وجود دارد اما در ایران آیین نامه ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان دو منبع قابل …

خم استاندارد میلگرد مطلب کامل…