جدول میلگرد تیرچه

مشخصات جدول میلگرد تیرچه در نقشه های اجرایی جدول میلگرد تیرچه یکی ازشیت های نقشه های اجرایی می باشد. با استفاده ازاین جدول می توان مشخصات میلگرد های بکار رفته شده در ساخت تیرچه را معین نمود. میلگردگذاری تیرچه بر اساس بارگذاری بار مرده و بارزنده مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه شده و …

جدول میلگرد تیرچه مطلب کامل…