ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار

استاندارد ویژگی آج ها در  انواع میلگردهای آجدار ویژگی آج ها در میلگرد های آجدار بایستی با ویژگی های استاندارد میلگرد مطابقت داشته باشد. میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگردهای آجدار به جز در محلهای نشانه گذاری محصول باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج …

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار مطلب کامل…