استاندارد 3132 میلگرد

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار

استاندارد ویژگی آج ها در  انواع میلگردهای آجدار ویژگی آج ها در میلگرد های آجدار بایستی با ویژگی های استاندارد میلگرد مطابقت داشته باشد. میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگردهای آجدار به جز در محلهای نشانه گذاری محصول باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج …

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار مطلب کامل…

Scroll Up