نشانه گذاری شاخه میلگرد

استانداردهای نشانه گذاری شاخه میلگرد نشانه گذاری شاخه میلگردها مطابق نشریه استاندارد۳۱۳۲ میلگرد، فقط برروی شاخه میلگرد های آجدار الزامی است و میلگردهای ساده الزامی برای نشانه گذاری ندارند و فقط  در صورت توافق میان تولید کننده و خریدار امکان نشانه گذاری وجود خواهد داشت. اما  بر روی تمامی میلگردهای آج دار مشمول این استاندارد …

نشانه گذاری شاخه میلگرد مطلب کامل…