آیین نامه ACI

خم استاندارد میلگرد

خم استاندارد میلگرد مطابق آیین نامه های ساختمانی خم استاندارد میلگرد یکی از پارامترهای مهم مهار میلگرد درزمانی که بتن تحت کشش قرار می گیرد می باشد. آیین نامه ها و استاندارد های زیادی درمورد خم استاندارد میلگرد وجود دارد اما در ایران آیین نامه ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان دو منبع قابل …

خم استاندارد میلگرد مطلب کامل…

Scroll Up