کارهای فلزی سنگین

کارهای فلزی سنگین کارهای فلزی سنگین شامل مراحل ساخت، نصب و کنترل و نظارت کار در پروژه های اسکلت فلزی می باشد. این مقاله اشاره مختصری به مقدمات  و تعاریف پایه ای مراحل اجرای کارهای فلزی سنگین دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع سیستم های سازه ای سبک  وسنگین در اسکلت فلزی می توانید …

کارهای فلزی سنگین مطلب کامل…