نسبت آرماتور به بتن

نسبت آرماتور به بتن چگونه تعیین می شود؟ نسبت آرماتور به بتن یکی از ضوابط مهم آیین نامه ای است. که باید حداقل و حداکثر آن را در مقاطع، کنترل و بررسی کرد. بطور مختصر میزان حداقل و حداکثر نسبت آرماتور به بتن در مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد. ستون ها در قطعات …

نسبت آرماتور به بتن مطلب کامل…