کرایه حمل میلگرد

کرایه حمل میلگرد

تیرآهن و سایر محصولات ذوب آهن اصفهان

 

در جدول زیر می توانید کرایه حمل میلگرد ، تیراهن و دیگر محصولات کارخانه ذوب آهن اصفهان را مشاهده کنید. شما می توانید نام مقصد مورد نظر را در جعبه جستجو وارد نمایید تا شهر مقصد فیلتر شده و جستجوی شما را آسان تر سازد.

همچنین در جدول کرایه حمل زیر می توانید با کلیک بر روی عنوان هر ستون که در بالای جدول قرار دارد، ستون مورد نظر را به ترتیب قیمت و حروف الفبا مرتب نموده تا سریعتر کرایه حمل تا شهر مقصد مورد نظر را بیابید.

کرایه هایی که در جدول زیر آورده شده مصوبه اردیبهشت سال 1396 بوده و هنوز کرایه های جدید اطلاع رسانی نشده. به محض اینکه قیمت های جدید اعلام شود، آهن باکس، جدول زیر را به روز رسانی نموده تا بازدید کنندگان محترم، همیشه به آخرین کرایه های حمل و نقل دسترسی داشته باشند.


ردیفمسیراستانکرایه
1ابهرزنجان۱۱,۱۹۰,۰۰۰
2ابرقوفارس۸,۰۰۰,۰۰۰
3ابهرقزوین۱۱,۱۹۰,۰۰۰
4اراکتهران۸,۵۰۰,۰۰۰
5اردبیلاذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
6اردکانیزد۷,۹۹۰,۰۰۰
7ارسنجانفارس۹,۵۷۰,۰۰۰
8ارومیهاذربایجان۱۸,۰۱۰,۰۰۰
9ازنالرستان۷,۷۷۰,۰۰۰
10استهبانفارس۱۲,۷۸۰,۰۰۰
11اسد ابادهمدان۱۱,۱۹۰,۰۰۰
12اسفراینخراسان۱۶,۸۸۰,۰۰۰
13اشتهاردتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
14اشنویهاذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
15افلیدفارس۷,۹۴۰,۰۰۰
16الشترلرستان۱۰,۵۲۰,۰۰۰
17الیگودرزلرستان۷,۷۷۰,۰۰۰
18امیدیهخوزستان۱۱,۴۰۰,۰۰۰
19امیر کلاشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
20اناریزد۹,۳۲۰,۰۰۰
21اندیمشکخوزستان۱۰,۵۸۰,۰۰۰
22اوزفارس۱۵,۰۵۰,۰۰۰
23اهراذربایجان۱۶,۲۳۰,۰۰۰
24اهرمبوشهر۱۳,۱۳۰,۰۰۰
25اهوازخوزستان۱۱,۹۰۰,۰۰۰
26ایذهخوزستان۱۰,۹۰۰,۰۰۰
27ایلامایلام۱۵,۸۱۰,۰۰۰
28ایلامکردستان۱۵,۹۶۰,۰۰۰
29ایوان غربکردستان۱۴,۸۴۰,۰۰۰
30ایوان غربکردستان۱۴,۸۴۰,۰۰۰
31ایرانشهرسیستان وبلوچستان۱۹,۲۷۰,۰۰۰
32ابادانخوزستان۱۲,۵۶۰,۰۰۰
33ابادهفارس۷,۵۹۰,۰۰۰
34ابادهفارس۷,۵۹۰,۰۰۰
35ابدانانکردستان۱۴,۰۴۰,۰۰۰
36ابیکقزوین۱۰,۸۷۰,۰۰۰
37ابیکقزوین۱۰,۸۷۰,۰۰۰
38اذر شهراذربایجان۱۶,۲۳۰,۰۰۰
39ازادشهرشمال۱۷,۲۸۰,۰۰۰
40استاراشمال۱۵,۴۵۰,۰۰۰
41استانه اشرفیهشمال۱۲,۸۲۰,۰۰۰
42اشتیانتهران۹,۳۲۰,۰۰۰
43اغاجاریخوزستان۱۲,۳۸۰,۰۰۰
44املشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
45بابلشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
46بابلسرشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
47بافتکرمان۱۱,۸۴۰,۰۰۰
48بافقیزد۹,۵۸۰,۰۰۰
49بانهکردستان۱۷,۸۷۰,۰۰۰
50بجستانخراسان۱۵,۹۲۰,۰۰۰
51بجنوردخراسان۱۷,۶۸۰,۰۰۰
52برازجانبوشهر۱۲,۱۷۰,۰۰۰
53بردسکنخراسان۱۷,۵۳۰,۰۰۰
54بردسیرکرمان۱۱,۱۹۰,۰۰۰
55بروجردلرستان۹,۰۴۰,۰۰۰
56بروجنچهارمحال۵,۷۷۰,۰۰۰
57بستان اباداذربایجان۱۴,۶۷۰,۰۰۰
58بستکفارس۱۶,۸۶۰,۰۰۰
59بشرویهخراسان۱۳,۶۵۰,۰۰۰
60بمکرمان۱۳,۷۹۰,۰۰۰
61بمپورسیستان وبلوچستان۱۹,۲۳۰,۰۰۰
62بناباذربایجان۱۵,۸۹۰,۰۰۰
63بندر جاسکهرمزگان۱۸,۰۹۰,۰۰۰
64بندر دیربوشهر۱۵,۰۵۰,۰۰۰
65بندر طاهریبوشهر۱۵,۱۸۰,۰۰۰
66بندرامامخوزستان۱۱,۷۰۰,۰۰۰
67بندر انزلی این طرف پلشمال۱۲,۸۳۰,۰۰۰
68بندر انزلی این طرف پلشمال۱۴,۳۷۰,۰۰۰
69بندر ترکمنشمال۱۶,۸۵۰,۰۰۰
70بندر خمیرهرمزگان۱۴,۷۱۰,۰۰۰
71بندر دیلمبوشهر۱۳,۱۳۰,۰۰۰
72بندرعباسهرمزگان۱۲,۶۵۰,۰۰۰
73بندر عسلویهبوشهر۱۵,۸۱۰,۰۰۰
74بندر کنگهرمزگان۱۷,۷۱۰,۰۰۰
75بندرکنگانبوشهر۱۵,۰۵۰,۰۰۰
76بندر گزشمال۱۶,۸۵۰,۰۰۰
77بندر لنکههرمزگان۱۷,۷۱۰,۰۰۰
78بواناتفارس۱۰,۴۲۰,۰۰۰
79بوشهربوشهر۱۲,۷۹۰,۰۰۰
80بوکاناذربایجان۱۵,۶۹۰,۰۰۰
81بومهنتهران۱۱,۵۳۰,۰۰۰
82بوئین زهراتهران۱۰,۴۲۰,۰۰۰
83بهارهمدان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
84بهبهانخوزستان۱۲,۹۲۰,۰۰۰
85بهشهرشمال۱۶,۵۱۰,۰۰۰
86بیجارکردستان۱۴,۰۴۰,۰۰۰
87بیرجندخراسان۱۷,۲۶۰,۰۰۰
88پارس اباد مغانتهران۱۹,۸۴۰,۰۰۰
89پلدخترلرستان۱۰,۰۲۰,۰۰۰
90پیرانشهراذربایجان۱۸,۹۳۰,۰۰۰
91پیشواتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
92تاکستانقزوین۱۰,۹۱۰,۰۰۰
93تالششمال۱۳,۶۲۰,۰۰۰
94تایبادخراسان۱۸,۸۹۰,۰۰۰
95تبریزاذربایجان۱۵,۹۳۰,۰۰۰
96تربت جامخراسان۱۸,۵۰۰,۰۰۰
97تربت حیدریهخراسان۱۷,۲۶۰,۰۰۰
98ترکمنچایشمال۱۴,۳۶۰,۰۰۰
99تفتیزد۸,۶۵۰,۰۰۰
100تفرشتهران۱۰,۲۵۰,۰۰۰
101تکاباذربایجان۱۵,۸۸۰,۰۰۰
102تنکابنشمال۱۵,۲۸۰,۰۰۰
103توسیرکانهمدان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
104تهرانتهران۱۰,۴۲۰,۰۰۰
105تهران (ج ابعلی)تهران۱۱,۱۹۰,۰۰۰
106تهران طرحتهران۱۲,۹۴۰,۰۰۰
107جغطای سبزوارخراسان۱۶,۴۸۰,۰۰۰
108جلفااذربایجان۱۸,۳۴۰,۰۰۰
109جلیل اباد ورامینتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
110جمبوشهر۱۶,۶۴۰,۰۰۰
111جوانرودکرمانشاه۱۳,۰۶۰,۰۰۰
112جویبارشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
113جهرمفارس۱۲,۷۹۰,۰۰۰
114جیرفتکرمان۱۴,۲۷۰,۰۰۰
115چابکسرشمال۱۴,۰۳۰,۰۰۰
116چابهارسیستان وبلوچستان۲۱,۳۴۰,۰۰۰
117چالوسشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
118چغادکبوشهر۱۲,۳۵۰,۰۰۰
119چمستان نورشمال۱۵,۸۸۰,۰۰۰
120چنارانخراسان۱۸,۱۱۰,۰۰۰
121حاجی اباد بندرهرمزگان۱۰,۹۱۰,۰۰۰
122حاجی اباد قائنخراسان۱۹,۴۲۰,۰۰۰
123حصارکتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
124خاشسیستان وبلوچستان۱۹,۹۲۰,۰۰۰
125خامنهاذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
126خدابندهزنجان۱۲,۳۶۰,۰۰۰
127خرامهفارس۱۱,۸۴۰,۰۰۰
128خرم ابادلرستان۹,۹۴۰,۰۰۰
129خرمدرهزنجان۱۱,۱۹۰,۰۰۰
130خرمشهرخوزستان۱۲,۵۶۰,۰۰۰
131خسروشهراذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
132خشتبوشهر۱۱,۸۴۰,۰۰۰
133خلخالاذربایجان۱۶,۸۴۰,۰۰۰
134خمینتهران۸,۳۲۰,۰۰۰
135خنج لارفارس۱۵,۳۷۰,۰۰۰
136خوافخراسان۱۷,۸۱۰,۰۰۰
137خورموج بوشهربوشهر۱۲,۳۶۰,۰۰۰
138خویاذربایجان۱۶,۸۴۰,۰۰۰
139خیرابادتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
140دارابفارس۱۲,۷۹۰,۰۰۰
141دامغانخراسان۱۲,۴۵۰,۰۰۰
142دره شهرکردستان۱۱,۹۵۰,۰۰۰
143دره گزخراسان۱۹,۷۱۰,۰۰۰
144دزفولخوزستان۱۰,۳۸۰,۰۰۰
145دلیجانتهران۷,۰۵۰,۰۰۰
146دماوندتهران۱۱,۸۴۰,۰۰۰
147دورودلرستان۸,۰۶۰,۰۰۰
148دوگنبندانخوزستان۱۴,۰۴۰,۰۰۰
149ده شیخ(لامرد)فارس۱۸,۵۶۰,۰۰۰
150دهبیدفارس۷,۹۹۰,۰۰۰
151دهدشتفارس۱۲,۷۹۰,۰۰۰
152دهکلانکردستان۱۱,۶۴۰,۰۰۰
153دهلرانخوزستان۱۳,۰۲۰,۰۰۰
154دیواندرهکردستان۱۴,۸۵۰,۰۰۰
155ذهک زابلسیستان وبلوچستان۲۰,۳۵۰,۰۰۰
156راسکسیستان وبلوچستان۲۰,۳۵۰,۰۰۰
157رامسرشمال۱۴,۶۷۰,۰۰۰
158رامهرمزخوزستان۱۳,۷۳۰,۰۰۰
159راور کرمانکرمان۱۳,۱۳۰,۰۰۰
160رباط کریمتهران۱۰,۴۲۰,۰۰۰
161رزنهمدان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
162رشتشمال۱۱,۸۰۰,۰۰۰
163رفسنجانکرمان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
164روانسرکردستان۱۲,۹۲۰,۰۰۰
165رودبارشمال۱۱,۳۰۰,۰۰۰
166رودانهرمزگان۱۳,۴۳۰,۰۰۰
167رودسرشمال۱۲,۵۳۰,۰۰۰
168زابلسیستان وبلوچستان۲۰,۳۵۰,۰۰۰
169زاهدانسیستان وبلوچستان۱۷,۸۰۰,۰۰۰
170زرندکرمان۱۱,۸۴۰,۰۰۰
171زنجانزنجان۱۱,۸۴۰,۰۰۰
172زیر آب قائم شهرشمال۱۴,۹۷۰,۰۰۰
173ساریشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
174ساوهتهران۸,۵۰۰,۰۰۰
175سبزوارخراسان۱۵,۶۵۰,۰۰۰
176سپیدانفارس۱۱,۱۹۰,۰۰۰
177سرابآذربایجان۱۶,۲۳۰,۰۰۰
178سرابلهکردستان۱۵,۵۱۰,۰۰۰
179سراوانسیستان وبلوچستان۲۱,۶۸۰,۰۰۰
180سربازسیستان وبلوچستان۱۹,۹۲۰,۰۰۰
181سربندرخوزستان۱۲,۳۸۰,۰۰۰
182سرپل هابکردستان۱۳,۵۶۰,۰۰۰
183سرچشمهکرمان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
184سرخانهرمزگان۱۲,۶۵۰,۰۰۰
185سرخسخراسان۱۹,۷۰۰,۰۰۰
186سردرودشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
187سردشتکردستان۲۰,۴۲۰,۰۰۰
188سرعینآذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
189سروستانفارس۱۱,۵۳۰,۰۰۰
190سقزکردستان۱۶,۱۶۰,۰۰۰
191سلفچگانتهران۸,۳۱۰,۰۰۰
192سلماسآذربایجان۱۶,۸۵۰,۰۰۰
193سمنانسمان۱۱,۸۴۰,۰۰۰
194سنقرکردستان۱۱,۲۹۰,۰۰۰
195سنندجکردستان۱۲,۹۷۰,۰۰۰
196سوسنگردخوزستان۱۲,۰۶۰,۰۰۰
197سیرجانکرمان۹,۹۳۰,۰۰۰
198شازندتهران۸,۹۶۰,۰۰۰
199شاهرودسمنان۱۵,۰۴۰,۰۰۰
200شاهین دژآذربایجان۱۶,۱۸۰,۰۰۰
201شبسترآذربایجان۱۶,۲۳۰,۰۰۰
202شوشخوزستان۱۰,۵۸۰,۰۰۰
203شوشترخوزستان۱۱,۴۰۰,۰۰۰
204شهر بابککرمان۹,۵۸۰,۰۰۰
205شهرریتهران۱۰,۴۲۰,۰۰۰
206شهرکردچهارمحال۶,۱۱۰,۰۰۰
207شهریارتهران۱۰,۴۲۰,۰۰۰
208شهید رجاییتهران۱۰,۴۲۰,۰۰۰
209شیروانخراسان۱۷,۸۱۰,۰۰۰
210شیرازفارس۱۰,۵۸۰,۰۰۰
211صائین قلعهزنجان۱۱,۱۹۰,۰۰۰
212صحنهکردستان۱۱,۲۹۰,۰۰۰
213صوفیانآذربایجان۱۵,۹۶۰,۰۰۰
214صومعه سراشمال۱۲,۸۲۰,۰۰۰
215طبسخراسان۱۲,۴۰۰,۰۰۰
216عجب شیرآذربایجان۱۶,۲۳۰,۰۰۰
217علمده نورشمال۱۶,۵۴۰,۰۰۰
218علی آباد گلستانشمال۱۷,۲۸۰,۰۰۰
219فارسانچهارمحال۶,۵۷۰,۰۰۰
220فراشبندفارس۱۴,۲۷۰,۰۰۰
221فردوسخراسان۱۵,۶۵۰,۰۰۰
222فردیس کرجتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
223فریدون کنارشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
224فریمانخراسان۱۸,۱۱۰,۰۰۰
225فسافارس۱۱,۵۳۰,۰۰۰
226فنوج ایرانشهرسیستان وبلوچستان۲۰,۷۶۰,۰۰۰
227فومنشمال۱۲,۵۳۰,۰۰۰
228فیروز آبادفارس۱۲,۳۶۰,۰۰۰
229فیروزکوهتهران۱۳,۷۹۰,۰۰۰
230قاینخراسان۱۷,۲۶۰,۰۰۰
231قائم شهذرشمال۱۵,۸۸۰,۰۰۰
232قرچکتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
233قروهکردستان۱۱,۲۹۰,۰۰۰
234قره ضیلالدینآذربایجان۱۷,۷۲۰,۰۰۰
235قزوینقزوین۱۰,۹۱۰,۰۰۰
236قشمهرمزگان۱۵,۸۱۰,۰۰۰
237قصر شیرینکرمانشاه۱۶,۸۰۰,۰۰۰
238قصرقندسیستان وبلوچستان۲۱,۶۸۰,۰۰۰
239قمتهران۸,۵۰۰,۰۰۰
240قوچانخراسان۱۸,۱۱۰,۰۰۰
241قیروکارزینفارس۱۳,۲۸۰,۰۰۰
242کازرونفارس۱۱,۵۳۰,۰۰۰
243کاشمرخراسان۱۷,۵۳۰,۰۰۰
244کامیارانکردستان۱۲,۹۲۰,۰۰۰
245کبودر آهنگهمدان۹,۹۳۰,۰۰۰
246کرجتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
247کردکویشمال۱۶,۵۱۰,۰۰۰
248کرمانکرمان۱۱,۱۹۰,۰۰۰
249کرمانشاهکردستان۱۲,۱۳۰,۰۰۰
250کلاردشتشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
251کمال آبادتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
252کمیجانتهران۹,۵۸۰,۰۰۰
253کنارکسیستان وبلوچستان۲۱,۳۴۰,۰۰۰
254کنگانبوشهر۱۵,۰۵۰,۰۰۰
255کنکاورکردستان۱۱,۲۹۰,۰۰۰
256کوهبنانکرمان۱۲,۵۰۰,۰۰۰
257کوهدشتلرستان۱۱,۲۹۰,۰۰۰
258کهنوجکرمان۱۴,۷۱۰,۰۰۰
259کهورستانفارس۱۴,۲۷۰,۰۰۰
260کیش(از طریق لنگه)هرمزگان۱۷,۹۱۰,۰۰۰
261کیش(ازطریق چاوک)هرمزگان۱۸,۵۷۰,۰۰۰
262گاوبندیبوشهر۱۶,۶۴۰,۰۰۰
263گراشفارس۱۵,۳۷۰,۰۰۰
264گرگانشمال۱۷,۱۰۰,۰۰۰
265گرمسارسمنان۱۱,۵۳۰,۰۰۰
266گنابادخراسان۱۶,۲۰۰,۰۰۰
267گناوهبوشهر۱۲,۷۹۰,۰۰۰
268گنبد کاووسشمال۱۷,۲۸۰,۰۰۰
269گیلان غربکردستان۱۶,۶۳۰,۰۰۰
270لارفارس۱۵,۳۷۰,۰۰۰
271لامرد لارفارس۱۷,۳۰۰,۰۰۰
272لاهیجانشمال۱۲,۲۱۰,۰۰۰
273لردگانچهار محال۷,۹۹۰,۰۰۰
274لنگرودشمال۱۲,۸۲۰,۰۰۰
275ماکوآذربایجان۱۸,۳۴۰,۰۰۰
276ماهانکرمان۱۱,۸۴۰,۰۰۰
277ماهشهرخوزستان۱۱,۷۰۰,۰۰۰
278محلاتتهران۸,۳۲۰,۰۰۰
279محمود ابادشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
280مراغهآذربایجان۱۵,۸۸۰,۰۰۰
281مرندآذربایجان۱۶,۳۳۰,۰۰۰
282مرودشتفارس۹,۵۸۰,۰۰۰
283مریوانکردستان۱۷,۲۳۰,۰۰۰
284مسجد سلیمانخوزستان۱۱,۷۰۰,۰۰۰
285مشکین شهرآذربایجان۱۷,۲۸۰,۰۰۰
286مشهدخراسان۱۷,۶۸۰,۰۰۰
287ملایرهمدان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
288مهابادآذربایجان۱۵,۸۸۰,۰۰۰
289مهریزیزد۸,۵۰۰,۰۰۰
290میاندوآبآذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
291میانهآذربایجان۱۳,۶۲۰,۰۰۰
292میبدیزد۷,۹۹۰,۰۰۰
293میرجاوهسیستان وبلوچستان۱۹,۶۰۰,۰۰۰
294مینابهرمزگان۱۳,۱۳۰,۰۰۰
295نقدهآذربایجان۱۶,۵۱۰,۰۰۰
296نکاشمال۱۶,۵۱۰,۰۰۰
297نورشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
298نور اباد ممسنیفارس۱۱,۸۴۰,۰۰۰
299نور ابادلرستانلرستان۱۱,۲۹۰,۰۰۰
300نوشهرشمال۱۶,۲۳۰,۰۰۰
301نهاوندهمدان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
302نهبندانخراسان۱۹,۱۸۰,۰۰۰
303نی ریزیزد۱۲,۸۸۰,۰۰۰
304نیشابورخراسان۱۶,۴۸۰,۰۰۰
305نیک شهرسیستان وبلوچستان۲۲,۱۱۰,۰۰۰
306ورامینتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
307هراتفارس۹,۳۲۰,۰۰۰
308هشتگردتهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰
309هفتگلخوزستان۱۱,۷۰۰,۰۰۰
310هفشجانچهارمحال۶,۱۱۰,۰۰۰
311همدانهمدان۱۰,۴۲۰,۰۰۰
312هندیجانخوزستان۱۲,۳۸۰,۰۰۰
313هویزهخوزستان۱۲,۰۶۰,۰۰۰
314یاسوجفارس۱۰,۹۱۰,۰۰۰
315یزدیزد۸,۵۰۰,۰۰۰