استاندارد ویژگی آج ها در  انواع میلگردهای آجدار

ویژگی آج ها در میلگرد های آجدار بایستی با ویژگی های استاندارد میلگرد مطابقت داشته باشد. میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگردهای آجدار به جز در محلهای نشانه گذاری محصول باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی باشند. آج های عرضی هر ردیف باید بصورت یک شکل در تمام طول میلگرد توزیع شده باشند.

ویژگی هندسی آج ها در انواع میلگرد های آجدار

میلگردهای آج ۳۴۰و آج ۳۵۰

در این میلگردها آج های عرضی بصورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵درجه نسبت به محور طولی یا دوکـی شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی با زاویه ۴۰درجه تا و شامل ۷۰درجه مطابق شـکل های زیر می باشند.

ویژگی آج ها

ویژگی آج ها

شکل۱- آج میلگردهای آج ۳۴۰و آج ۳۵۰ دوکی

شکل۲- آج میلگردهای آج ۳۴۰و آج ۳۵۰یکنواخت

میلگردهای آج ۴۰۰و آج ۴۲

در این میلگردها آج های عرضی بصورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵درجه نسبت به محور طولی یا دوکـی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت دو نیم مارپیچ غیر هم جهت در دو نیمه طولی میلگرد بـا زاویـه ۴۰ درجه تا و شامل ۷۰درجه مطابق شکل های زیر می باشند.

ویژگی آج هاویژگی آج ها

شکل۳- آج میلگردهای آج ۴۰۰و آج ۴۲۰دوکی                                                                  شکل۴- آج میلگردهای آج ۴۰۰و آج ۴۲۰یکنواخت

میلگردهای آج ۵۰۰و آج ۵۲۰

در این میلگردها آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه ۳۵درجه تا و شامل ۷۵درجه مطابق شکل زیر می باشند.

 

ویژگی آج ها

ویژگیهای ظاهری میلگرد از لحاظ طول و کیفیت سطحی

**طول استاندارد میلگردهای ساده و آج دار با رواداریهای مربوطه مطابق استاندارد ۳۱۳۲ میلگرد به شرح زیر می باشد:

  • برای طول های بین ۳۵۰۰ میلی متر تا ۶۵۰۰ میلی متر میزان رواداری مجاز ۴۰+ میلی متر
  • برای طول های بین ۷۰۰۰ میلی متر تا ۹۰۰ میلی متر میزان رواداری مجاز ۷۰+ میلی متر
  • برای طول های بین ۱۰۰۰۰ میلی متر تا ۱۲۰۰۰ میلی متر میزان رواداری مجاز ۱۲۰+ میلی متر

**انحنای موضعی شاخه میلگرد نباید از ۶میلیمتر در هر متر طول بیشتر شود و به هر صورت انحنای کل یک شاخه نباید از حاصل ضرب طول شاخه در انحنای موضعی بیشتر شود.

** سطح میلگرد باید فاقد عیب تاخوردگی (روی هم افتادگی)باشد. همچنین وجود سایر عیوب مضر موضعی نظیر ترک، پوسته، برجستگی، فرورفتگی، حفره و ناخالصی غیرفلزی (آخال) که بر روی خواص مکانیکی میلگرد (کشش و خمش)آن اثر منفی ایجاد نماید، مجاز نمی باشد .

** برای میلگردهای آج دار، صدمات و نواقص موضعی منفرد روی آج ها به تعداد حداکثر ۳عدد درهر متر طول، مجاز می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع میلگرد به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل

 

Scroll Up