مشخصات گواهینامه فنی میلگرد

گواهینامه فنی میلگرد شامل یکسری مشخصات فنی و عمومی میلگرد می باشد که  تولید کننده باید برای هر محموله از میلگردهای آماده عرضه به بازار، یک گواهینامه فنی حاوی مشخصات زیر را به مشتری تحویل دهد :

مشخصات عمومی میلگرد

 این مشخصات شامل شماره گواهینامه، تاریخ صدور، نوع میلگرد (علامت مشخصه مربوطه)، شماره ذوب یا بهر، قطر اسمی میلگرد، شماره بسته، طول اسمی شاخه ها و تعداد بسته ها می باشد.

مشخصات فنی میلگرد

این مشخصات شامل درصد ترکیب شیمیایی، کربن معادل و خواص مکانیکی میلگرد می باشد.


مشخصات اختصاصی فرایند تولید میلگرد

فرایند تولید میلگرد ها بدینصورت است که در میلگردهایی که استحکام لازم مطابق  استاندارد ۳۱۳۲  به روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل (مانند روش ترمکس) حاصل میشود حرف Tو برای میلگردهایی که به روشی غیر از روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل تولید می شوند، حرف U و در میلگردهایی که با استفاده از عناصـرآلیاژی، استحکام لازم در آنها محقق می شود حرف A به انتهای علامت مشخصه میلگرد در گواهینامـه فنـی صـادره و نیـز درنشانه گذاری روی میلگرد درج می شود.

گواهینامه فنی میلگرد

 

ارزیابی انطباق

بازرسی و صدور گواهی کیفیت برای میلگردهای مورد استفاده جهت تسلیح بتن که در کارخانه های داخل کشور تولید شده و توسط شخص ثالث (سازمان ملی استاندارد یا نماینده قانونی آن ) تحت نظارت می باشد باید مطابق استاندارد ISO 10144 انجام شود.

در خصوص محموله های تکی و یا سفارشات خاص، روش بازرسی و صدور گواهی کیفیت به یکی از دو روش زیر به شرح ذیل انجام می گردد:

  1. قبولی آزمون انجام شده برای یک محموله مشخص که باید بر طبق ارزیابی عدد معیار انجام شود.
  2. توسط توافق میان تولید کننده و خریدار که باید طبق ارزیابی مقادیر تعریف شده حداقل /حداکثر انجام شود.

تعداد نمونه گیری و آزمون ها برای تعیین و ارزیابی عدد معیار

به منظور انجام آزمون ها، محموله ابتدا باید به واحد هایی با حداکثر وزن ۵۰ تن و یا جزیی از آنتقسیم بندی شود. هر واحد آزمون باید حاوی محصولی از یک رده فولاد و نیز قطر یکسان از یک ذوب باشد. تولید کننده باید تایید کند که در گزارش آزمون تمامی نمونه های برداشته شده از یک واحد آزمون همگی ازیک ذوب می باشند. ترکیب شیمیایی ( محصول ) باید در گزارش آزمون بیان شده باشد.


نمونه ها باید از هر واحد آزمون به ترتیب زیر اخذ شده باشند:

  • دو نمونه، از میلگرد های مختلف برای تعیین ترکیب شیمیایی محصول
  • حداقل ۱۵نمونه از میلگردهای مختلف برای انجام کلیه آزمون های ارایه شده مطابق نشریه استاندارد میلگرد

بازرسی و نتیجه گیری توسط ویژگی ها و عدد معیار

در شرایطی که ویژگی های میلگرد بر مبنای مقادیر تعریف شده حداقل و حداکثر باشد، تمامی نتایج آزمون های حاصله از ۱۵نمونه آزمون، باید مطابق با الزامات مورد نظر این استاندارد باشد، تحت چنین شرایطی واحد آزمون باید منطبق با الزامات نشریه استاندارد ۳۱۳۲ در نظر گرفته شود.  در صورتی که ۲عدد از نتایج آزمون ها مورد تایید قرار نگیرد، ممکن است انجام آزمون ها ادامه پیدا کند.در این حالت باید ۴۵ نمونه آزمون دیگر از میلگردهای مختلف در واحد آزمون، برداشته شده و تنها تحت
شرایطی که عدم تایید نتایج آزمون ها از ۲ عدد فراتر نرود، واحد آزمون منطبق با الزامات این استاندارد درنظر گرفته می شود.

گزارش نهایی آزمون

نتیجه نهایی آزمون باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

  • شناسه میلگرد برای تسلیح بتن
  • نشانهگذاری روی میلگرد برای تسلیح بتن
  • تاریخ انجام آزمون
  • وزن واحد آزمون
  • نتایج حاصله

با استناد به نتایج ارائه شده آزمون ها وانطباق با استاندارد ۳۱۳۲ ، گواهینامه فنی میلگرد برای تولید کننده میلگرد صادر شده که قابل استناد برای مصارف میلگرد داخلی و صادراتی می باشد.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل

 

 

 

 

Scroll Up