قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز

اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت امروز میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4440
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4270
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4230
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4230
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده

کارخانه فولاد شاهرود

قیمت امروز میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4510
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4510
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4510
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4510
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4510
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4710

فولاد خراسان

قیمت میلگرد امروز نیشابور

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4450
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560

مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4650
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4650
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4580

مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4710
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4660
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4810
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4660
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4610

مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4700
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده

فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4795
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4745
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4695

صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت امروز میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین به روز رسانی : ۱۵-۱۱-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم44500
1340شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
314شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
416شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
518شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
620شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
212شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم43500
825شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
928شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1030شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1132شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1236شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
722شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد امروز تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4510
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4410
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4360
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4360
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4360
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4360
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4360
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4670
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4670
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4630
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4600
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4810
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4740
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4640
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4630

میلگرد ذوب آهن

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4400
2 14 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4370
3 16 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4350
4 18 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4280
5 20 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4280
6 22 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4280
7 25 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4280
8 28 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4210
9 32 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده
10 36 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

قیمت میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4590
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4440
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4290
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4290
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4290
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4290

فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4850
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4850
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4800
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4750
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4750
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4700
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت امروز میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4450
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4450
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

قیمت روز میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 42,400
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 42,700
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 40,900
5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 40,300
6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 40,300
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید

فولاد ابهر (سیادن)

قیمت امروز میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4500
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4450
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4450
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 4780
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده

فولاد هیربد زرندیه

قیمت امروز میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 4650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 4620
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4550
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4450
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4450
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4500
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4500
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4500
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4500
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4530
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4530
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده

فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4400
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4400
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
12 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300

میلگرد حسن رود گیلان

قیمت امروز میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4770
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4650
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4550
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4550
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4550
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4530
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4530

فولاد قزوین

قیمت میلگرد امروز قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4500
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4330
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4330
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4950
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4950
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4700
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4650
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4650
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4650
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4650
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4650
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4700
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4700

میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد قیمت به روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4500
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4400
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4400
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4400
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4400
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4400
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4400
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد امروز کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4820
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4770
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *