قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز

اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت امروز میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4720
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4620
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4570
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4570
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4520

کارخانه فولاد شاهرود

قیمت امروز میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4860
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4810
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4710
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4610
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4610
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4610
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4610
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4610
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4610
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4710

فولاد خراسان

قیمت میلگرد امروز نیشابور

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4560
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4840
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4790
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4790
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4690

مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4840
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4790
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4790
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4690

مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب امروز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4850
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4750
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4700
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4700
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4650
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4650
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4650
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4650
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4650
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4650
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده

فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4850
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4800
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4750

صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت امروز میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4600
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد امروز تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4550
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4550
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4550
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4550
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4550
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4750
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4730
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4730
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4690
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش امروز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4680
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4900
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4780
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4680
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4650
15 20 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4850
16 22 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4850

میلگرد ذوب آهن

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4850
2 14 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4730
3 16 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4700
4 18 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
5 20 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
6 22 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
7 25 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4600
8 28 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4550
9 32 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده
10 36 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

قیمت میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4830
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4680
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530

فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر قیمت روز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4910
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4910
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4860
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4760
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4760
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4710
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4910
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4910
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت امروز میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4550
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4550
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4550
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4550

صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

قیمت روز میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,700 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 47,700

2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه 48,100 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 48,100

3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,400 بردسیر کرمان کیلوگرم 10 47,400

4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید

5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید

6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت امروز میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4720
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4670
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4570
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 4770
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده

فولاد هیربد زرندیه

قیمت امروز میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 4950
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 4700
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4650
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4600
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4600
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4550
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4550
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4550
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4550
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4580
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4580
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده

فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4780
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4610
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
12 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4560

میلگرد حسن رود گیلان

قیمت امروز میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4800
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4700
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4600
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4600
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4600
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4600

فولاد قزوین

قیمت میلگرد امروز قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4730
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4550
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4550
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4800
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4700
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4630
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4600
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4600
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4600
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4600
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4630
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4630

میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد قیمت به روز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4670
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4670
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4700
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4700
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد امروز کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4850
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4800
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4800
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4750
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *