قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز

اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت امروز میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9320
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9220
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9220
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9120
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9120
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 9120
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده

کارخانه فولاد شاهرود

قیمت امروز میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9600
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9500
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9400
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9400
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9400
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9400
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9400
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 9400
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده

فولاد خراسان

قیمت میلگرد امروز نیشابور

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 9100
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 9100
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 9100
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 9100
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 9100
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9825
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9675
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9675
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 9525

مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9840
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9690
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9690
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 9540
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
14 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
15 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
16 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
17 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
18 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
19 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
20 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
21 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9750
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9650
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9450
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 9250
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده

فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9900
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9700
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 9500

صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت امروز میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9500
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9400
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9200
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9200
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9200
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9200
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9200
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 9200
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد امروز تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 9110
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 9110
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 9110
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 9110
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9650
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9650
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9500
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9500
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 9500
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش امروز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9600
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9500
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9600
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9500
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 9370
15 20 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
16 22 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده

میلگرد ذوب آهن

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 10300
2 14 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9900
3 16 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9900
4 18 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9300
5 20 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9700
6 22 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9300
7 25 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9700
8 28 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9500
9 32 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 9500

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

قیمت میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 10250
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9900
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9530
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9370
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9370
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9250
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9250
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9250
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9250
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9250
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 9250

فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 10100
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9800
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9800
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9300
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9300
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9300
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 9300
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 10500
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 10500
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت امروز میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 9800
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 9700
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 9700
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

قیمت روز میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,700 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 47,700

2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه 48,100 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 48,100

3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,400 بردسیر کرمان کیلوگرم 10 47,400

4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید

5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید

6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت امروز میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9500
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9300
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9300
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 9200
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز طول(m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 9800
2 10 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
16 8 شاخه آجدار A2 6 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 9800

فولاد هیربد زرندیه

قیمت امروز میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 9510
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9310
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9210
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9210
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9110
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9110
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9110
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9110
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9210
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 9210
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده

فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9950
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9400
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9300
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 9250
13 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده

میلگرد حسن رود گیلان

قیمت امروز میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9900
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9500
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9300
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9300
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 9300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه اجدار A4 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده

فولاد قزوین

قیمت میلگرد امروز قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 9100
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 8700
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 8700
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 8700
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 8700
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 8700
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9700
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9500
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9350
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9300
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9300
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9300
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9350
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 9350

میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد قیمت به روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9100
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9050
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9150
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9100
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9050
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9050
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9050
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 9050
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد امروز کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9500
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9450
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
10 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9450
11 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
12 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
13 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
14 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
15 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
16 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up