قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز

اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت امروز میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3740
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3630
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3580
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3580
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3530
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3530
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3530
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده

کارخانه فولاد شاهرود

قیمت امروز میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3848
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3748
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده

فولاد خراسان

قیمت میلگرد امروز نیشابور

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3678
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3678

مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3850
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3780
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3780
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730

مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3818
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3768
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3918
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3768
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718

مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب امروز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3900
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده

فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3858
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3808
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758

صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت امروز میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین به روز رسانی : ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم44500
1340شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
314شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
416شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
518شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
620شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
212شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم43500
825شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
928شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1030شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1132شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1236شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
722شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد امروز تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3600
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد قیمت امروز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3780
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3780
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش امروز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3790
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3770
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3940
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3870
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3770
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730

میلگرد ذوب آهن

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3920
2 14 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده
3 16 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3850
4 18 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3570
5 20 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3670
6 22 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3530
7 25 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3720
8 28 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3430
9 32 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3530
10 36 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

قیمت میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3638
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3588
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538

فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر قیمت روز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3600
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده

مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت امروز میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3558
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده

صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

قیمت روز میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۰۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 38,400
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 38,700
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 36,600
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 36,900
5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 36,300
6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 36,300
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 -
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 -

فولاد ابهر (سیادن)

قیمت امروز میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3840
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3640
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3640
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3850
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده

فولاد هیربد زرندیه

قیمت امروز میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 3550
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 3550
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3400
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3400
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده

فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3600
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
11 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550

میلگرد حسن رود گیلان

قیمت امروز میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3880
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3770
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3690
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3690
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3690
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3660
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3660

فولاد قزوین

قیمت میلگرد امروز قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3500
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3500
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده

گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان قیمت روز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3820
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3820
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3620
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3620
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3620

میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد قیمت به روز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3600
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3600
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3650
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد امروز کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3810
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3760
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *