قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد.

در هنگام مشاهده قیمت ها حتما به تاریخ بروزرسانی جداول دقت نمایید و در صورتی که با تاریخ امروز مغایرت دارد، با واحد فروش آهن باکس تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن در انبار، میلگرد مورد نیاز شما را تامین نمایند.

میلگرد آجدار


ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6750
2 14 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6750
3 16 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6500
4 18 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6300
5 20 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6400
6 22 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6300
7 25 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6300
8 28 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6250
9 32 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 6250


فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 6320
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 6320
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 6320
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 6320
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 6320
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده


کارخانه فولاد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6750
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6650
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6550
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6550
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6550
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6550
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6550
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 6550
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6500
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6450
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6450
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 6400


مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6480
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6420
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6420
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 6350
14 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
15 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
16 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
17 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
18 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
19 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
20 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
21 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6550
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6450
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6350
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6150
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده


فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6800
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6700
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 6600


صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6550
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6450
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 6250
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده

فولاد ارگ تبریز

میلگرد تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6150
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6150
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6150
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 5010
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4960
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4960
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4910
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6400
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6320
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6550
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6420
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6320
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6270
15 20 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6470
16 22 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 6470


اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 6050
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 6000
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 5950
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 5950
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 5950
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 5950


مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6560
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6260
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6130
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6130
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6010
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6010
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6010
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6010
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6010
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 6050


فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6500
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6500
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6400
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6200
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6200
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6100
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6100
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6100
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6100
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6300
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6500
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 6500
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 6600
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 6550
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,700 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 47,700

2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه 48,100 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 48,100

3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,400 بردسیر کرمان کیلوگرم 10 47,400

4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید

5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید

6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید


شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6600
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6550
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6500
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6500
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6550
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6500
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6500
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6500
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 6500
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده


شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز طول(m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 6620
2 10 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 6400
3 12 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 6400
4 14 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
16 8 شاخه آجدار A2 6 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 6620


فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 6660
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6660
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6510
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6510
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6460
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6460
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6460
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6460
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6500
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 6500
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6350
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6250
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6200
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6200
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6200
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6200
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6200
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 6200
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
13 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6450
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6450
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6450
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6450
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6450
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 6450
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه اجدار A4 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده


فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6210
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6010
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6010
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6450
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6350
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6300
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6250
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6250
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6250
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6250
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6250
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6300
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 6300


میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6610
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6310
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6160
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 6110
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز می گویند در جبران مقاومت کششی که در بتن به میزان کمی وجود دارد استفاده می شود. از این نوع فولاد در بتن آرمه به شکل میلگرد و یا سیم که فولاد میلگرد نام دارد بهره می گیرند.

میلگرد در کشورهای مختلف در استاندارد متفاوت به تولید می رسد که بر اساس خواص مکانیکی طبقه بندی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بخش اعظم میلگرد ایران را تولید می کند که مطابق با استانداردهای روسیه می باشد.

این نوع میلگردها با استاندارد A1 و A2 و A3 دسته بندی می شود (مطابق با استاندارد کشور روسیه). میلگردهای A1 صاف می باشد که مقاومت تسلیم آن ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

فولاد A3  و A2 به صورت آجدار تولید می شود که مقاومت تسلیم و مقاومت کششی A2 به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ و میلگرد A3 به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ می باشد. قطر میلگردها نیز دارای استانداردهای متفاوتی بسته به کارخانه تولید کننده می باشد.

با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان از استاندارد روسیه تبعیت می کند، میلگردهای تولیدی این کارخانه تا قطر ۴ سانتی متر یا ۴۰ میلیمتر می باشد.

3 نظر برای “قیمت میلگرد”

 1. ندا مرتضوی

  سلام من یه سوال داشتم برای یه خونه دوبلکس که با پارکینگ سه طبقه میشه با مساحت ۱۲۰مربع چه مقدار میلگرد لازمه؟میلگرد چه شماره ای باید باشه؟ یه سوال دیگه به جز میلگرد چه اهن الات وبه چه مقداری لازمه؟ممنون میشم جواب بدید.

  1. آهن باکس

   سلام خانم مرتضوی لطفا در مورد سوالتون با کارشناس فنی آهنباکس در تماس باشید. ممنون از پیامتون

 2. منا تهرانی

  ممنون از سایت خوب آهن باکس. من هر روز قیمت میلگرد رو چک می کنم. قیمت ها به روز هست ضمن اینکه مطالب مفیدی در سایت وجود داره.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up