قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد.

در هنگام مشاهده قیمت ها حتما به تاریخ بروزرسانی جداول دقت نمایید و در صورتی که با تاریخ امروز مغایرت دارد، با واحد فروش آهن باکس تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن در انبار، میلگرد مورد نیاز شما را تامین نمایند.

میلگرد آجدار


ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم152000 
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانمیلگرد آجدارA3کیلوگرم148000


فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم150100
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-


کارخانه فولاد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم154000
میلگرد 12 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم153000
میلگرد 14 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 16 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 18 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 20 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 22 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 25 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 شاهرودشاخه آجدارA3کیلوگرم-


مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم155000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم150000
میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم155000
میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 30 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم150000


مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم155500
میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم155500
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم153500
میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم153500
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم153500
میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم153500
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم151500
میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم151500


مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم154000
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-


فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم154000
میلگرد 10 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 12 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 14 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 16 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 18 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 20 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 22 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 25 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 28 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 32 آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم150000


صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم154000
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم155000
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم153500
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم149000


فولاد ارگ تبریز

میلگرد تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ارگ تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 ارگ تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم146000
میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-


گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم155000
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرم-


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم152500
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم149500
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم156500
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم153500
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم149500
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-


اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 14 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم146500
میلگرد 16 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم146500
میلگرد 18 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم145500
میلگرد 20 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم145500
میلگرد 22 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم145500
میلگرد 25 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم145500
میلگرد 28 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم145500
میلگرد 32 سرمد ابرکوهشاخه آجدارA3کیلوگرم145500


مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم160000
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم155000
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم154000
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم150300
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم150300
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4کیلوگرم-


فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید


مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کیان کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم154000
میلگرد 10 کیان کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم153000
میلگرد 12 کیان کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم153000
میلگرد 14 کیان کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 16 کیان کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم152000


صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم148500
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم147000
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم147000
میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3کیلوگرم-


شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم154000
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم153000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم153000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 22 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم-


شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA3کیلوگرم-


فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیهشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 20 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 22 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 25 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 هیربد زرندیهشاخه آجدارA3کیلوگرم-


فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA2کیلوگرم148000
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA2کیلوگرم145500
میلگرد 10 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم147000
میلگرد 12 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم145500
میلگرد 14 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 16 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 18 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 20 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 22 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 25 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 28 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 32 امیرکبیر خزرشاخه آجدارA3کیلوگرم143000


میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم154000
میلگرد 10 حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرم151000
میلگرد 12 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 14 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 16 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 18 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 20 حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرم148000


فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید
میلگرد 10 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید
میلگرد 12 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید
میلگرد 14 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید
میلگرد 16 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید
میلگرد 18 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید
میلگرد 20 قزوینشاخه آجدارA3کیلوگرمعدم تولید


گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم164000
میلگرد 12 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم162000
میلگرد 14 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160500
میلگرد 16 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160000
میلگرد 18 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160000
میلگرد 20 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160000
میلگرد 22 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160000
میلگرد 25 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160000
میلگرد 28 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160500
میلگرد 32 پرشین فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم160500


میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA2کیلوگرم152000
میلگرد 10 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 12 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 14 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 16 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 18 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 20 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 22 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 25 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم148000
میلگرد 28 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 آریان فولادشاخه آجدارA3کیلوگرم-


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم151000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم146000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA2کیلوگرم146000
میلگرد 10 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 12 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم151000
میلگرد 14 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم149000
میلگرد 16 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم145000
میلگرد 18 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم145000
میلگرد 20 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم145000
میلگرد 22 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم145000
میلگرد 25 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم145000
میلگرد 28 سیادن ابهرشاخه آجدارA3کیلوگرم-


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز می گویند در جبران مقاومت کششی که در بتن به میزان کمی وجود دارد استفاده می شود. از این نوع فولاد در بتن آرمه به شکل میلگرد و یا سیم که فولاد میلگرد نام دارد بهره می گیرند.

میلگرد در کشورهای مختلف در استاندارد متفاوت به تولید می رسد که بر اساس خواص مکانیکی طبقه بندی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بخش اعظم میلگرد ایران را تولید می کند که مطابق با استانداردهای روسیه می باشد.

این نوع میلگردها با استاندارد A1 و A2 و A3 دسته بندی می شود (مطابق با استاندارد کشور روسیه). میلگردهای A1 صاف می باشد که مقاومت تسلیم آن ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

فولاد A3  و A2 به صورت آجدار تولید می شود که مقاومت تسلیم و مقاومت کششی A2 به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ و میلگرد A3 به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ می باشد. قطر میلگردها نیز دارای استانداردهای متفاوتی بسته به کارخانه تولید کننده می باشد.

با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان از استاندارد روسیه تبعیت می کند، میلگردهای تولیدی این کارخانه تا قطر ۴ سانتی متر یا ۴۰ میلیمتر می باشد.

3 نظر برای “قیمت میلگرد”

 1. ندا مرتضوی

  سلام من یه سوال داشتم برای یه خونه دوبلکس که با پارکینگ سه طبقه میشه با مساحت ۱۲۰مربع چه مقدار میلگرد لازمه؟میلگرد چه شماره ای باید باشه؟ یه سوال دیگه به جز میلگرد چه اهن الات وبه چه مقداری لازمه؟ممنون میشم جواب بدید.

  1. آهن باکس

   سلام خانم مرتضوی لطفا در مورد سوالتون با کارشناس فنی آهنباکس در تماس باشید. ممنون از پیامتون

 2. منا تهرانی

  ممنون از سایت خوب آهن باکس. من هر روز قیمت میلگرد رو چک می کنم. قیمت ها به روز هست ضمن اینکه مطالب مفیدی در سایت وجود داره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up