قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد.

در هنگام مشاهده قیمت ها حتما به تاریخ بروزرسانی جداول دقت نمایید و در صورتی که با تاریخ امروز مغایرت دارد، با واحد فروش آهن باکس تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن در انبار، میلگرد مورد نیاز شما را تامین نمایند.

میلگرد آجدار


ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7850
2 14 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7850
3 16 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7850
4 18 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7250
5 20 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7300
6 22 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7250
7 25 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7250
8 28 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7100
9 32 میلگرد آجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 7250


فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 7180
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 7180
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 7180
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 7180
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 7180
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 7180
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده


کارخانه فولاد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7450
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7350
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7250
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7250
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7250
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7250
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7250
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 7250
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7500
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7380
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7380
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 7250


مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7450
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7400
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7400
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 7250
14 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
15 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
16 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
17 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
18 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
19 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
20 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
21 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب

آخرین بروزرسانی : شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6110
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6110
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 6050
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده


فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7600
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 7500


صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7500
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7300
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7300
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7300
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7300
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7300
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 7300
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده

فولاد ارگ تبریز

میلگرد تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6900
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6600
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6600
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6600
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 6600
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7490
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7360
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7360
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7310
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7310
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7310
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7310
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 7310
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7470
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7370
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7620
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7470
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7370
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7250
15 20 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7450
16 22 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 7450


اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7400
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7200
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7200
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7100
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7100
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 7100


مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 8150
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7870
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7470
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7340
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7340
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7220
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7220
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7220
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7220
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7220
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 7220


فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7200
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7100
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 7100
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 7750
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,700 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 47,700

2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه 48,100 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 48,100

3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,400 بردسیر کرمان کیلوگرم 10 47,400

4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید

5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید

6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید


شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7750
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7600
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7550
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
10 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7550
11 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
12 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
13 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
14 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
15 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500
16 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 7500


شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز طول(m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 7750
2 10 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
16 8 شاخه آجدار A2 6 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 7750


فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 7600
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7450
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7400
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7400
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7250
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7250
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7250
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7250
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7350
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7350
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7250
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7250
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7150
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 7100
13 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7400
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7150
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7100
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7100
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7100
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 7100
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه اجدار A4 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده


فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 7250
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6950
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6950
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6950
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6950
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 6950
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7400
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7250
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7200
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7200
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7200
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7200
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7200
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7250
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 7250


میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 7000
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 7000
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 7050
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 7050
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 6950
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 6950
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 6950
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 6950
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7800
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7150
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7150
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7200
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7200
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7150
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7150
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7150
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 7150
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز می گویند در جبران مقاومت کششی که در بتن به میزان کمی وجود دارد استفاده می شود. از این نوع فولاد در بتن آرمه به شکل میلگرد و یا سیم که فولاد میلگرد نام دارد بهره می گیرند.

میلگرد در کشورهای مختلف در استاندارد متفاوت به تولید می رسد که بر اساس خواص مکانیکی طبقه بندی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بخش اعظم میلگرد ایران را تولید می کند که مطابق با استانداردهای روسیه می باشد.

این نوع میلگردها با استاندارد A1 و A2 و A3 دسته بندی می شود (مطابق با استاندارد کشور روسیه). میلگردهای A1 صاف می باشد که مقاومت تسلیم آن ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

فولاد A3  و A2 به صورت آجدار تولید می شود که مقاومت تسلیم و مقاومت کششی A2 به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ و میلگرد A3 به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ می باشد. قطر میلگردها نیز دارای استانداردهای متفاوتی بسته به کارخانه تولید کننده می باشد.

با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان از استاندارد روسیه تبعیت می کند، میلگردهای تولیدی این کارخانه تا قطر ۴ سانتی متر یا ۴۰ میلیمتر می باشد.

3 نظر برای “قیمت میلگرد”

 1. ندا مرتضوی

  سلام من یه سوال داشتم برای یه خونه دوبلکس که با پارکینگ سه طبقه میشه با مساحت ۱۲۰مربع چه مقدار میلگرد لازمه؟میلگرد چه شماره ای باید باشه؟ یه سوال دیگه به جز میلگرد چه اهن الات وبه چه مقداری لازمه؟ممنون میشم جواب بدید.

  1. آهن باکس

   سلام خانم مرتضوی لطفا در مورد سوالتون با کارشناس فنی آهنباکس در تماس باشید. ممنون از پیامتون

 2. منا تهرانی

  ممنون از سایت خوب آهن باکس. من هر روز قیمت میلگرد رو چک می کنم. قیمت ها به روز هست ضمن اینکه مطالب مفیدی در سایت وجود داره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up