متره و برآورد یکی از مهمترین مسائل در یک کارگاه ساختمانی است.

اندازه گیری مصالح مورد نیاز برای احداث یک ساختمان و همچنین برآورد هزینه آن یکی از اصول مهندسی می‌باشد.

در واقع متره کردن, اندازه گیری و محاسبه مقادیر مصالح است. و به کسی که این کار را انجام می دهد مترور می گویند.

برآورد نیز اندازه گیری و محاسبه هزینه انجام عملیات می‌باشد.

متره و برآورد

متره

متره کردن نیز اصول خاص خود را میطلبد.

  • دانستن اینکه هر مشخصات را با چه واحدی اندازه گیری کنیم.

برای هر یک از مصالح, نیاز به اندازه گیری خاصی از مصالح می باشد. (سطح, طول, عدد , وزن و……) بطور مثال برای متره و برآورد آهن آلات از قبیل میلگرد, تیرآهن, قوطی و ورق نیاز به اندازه گیری وزن واحد یا وزن شاخه استاندارد آن هستیم.

  • دانش و تجربه کافی در زمینه متره و اصول ساختمان سازی

به این معنی است که اگرچه متره کار پیچیده‌ای نیست ولی به تنهایی و با دانستن اصول اولیه ما قادر به متره کردن نیستیم. بلکه تجربه کاری و دانش همزمان و بروز و تکرار باعث می‌شود بتوانیم متره و برآورد اصولی و دقیق را انجام دهیم.

متره خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

متره باز

متره باز مقادیر مصالح و نیروی انسانی لازم به صورت تفکیک شده محاسبه می‌گردد.

به این طریق که از روی نقشه‌های اجرایی یا کار ساخته شده محاسباتمان را انجام می‌هیم. بطور مثال در یک کار چه مقدار شن, ماسه,سیمان و گچ و غیره نیاز می‌باشد. یا بطور مثال به چند روز یا چند ساعت نیروی متخصص مورد نیاز می باشد. که این محاسبات شامل براورد دستگاه‌ها هم می‌شود.

متره بسته

متره بسته مقادیر بصورت باکس‌ها یا مجموعه‌هایی از طرف یک دستگاه ذیصلاح مشخص و ارائه می گردد. در ایران این مجموعه‌ها بوسیله سازمان برنامه بودجه در فهرست بها در اختیار گذاشته می‌شود. که بطور مثال طول قرنیز, سطح فرش موزاییک, حجم آجرچینی بصورت واحدهای ارائه شده, متره مصالح و نیروی انسانی انجام می‌پذیرد.

برآورد هزینه

برآورد هزینه در واقع بدست آوردن هزینه ها براساس مقادیر متره می باشد.

برآورد هزینه نیز به دو دسته باز و بسته تقسیم بندی می‌شود.

برآورد هزینه باز

برآورد هزینه باز براساس مقادیر متره باز محاسبه می‌شود و هزینه های روز و عرف جاری را در متره باز آن ضرب و مقدار آن را محاسبه می کنند.

برآورد هزینه بسته

برآورد هزینه بسته نیز مانند متره بسته براساس جداول قیمت‌های ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه بدست می آید.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد