آیا اتصال جوشی در میلگرد مجاز است؟

جوش پذیری میلگرد یکی از مباحث چالشی در سازه های بتن مسلح می باشد. جوش در میلگرد همیشه به عنوان یکی از سوالات ذهنی افراد متخصص در مبحث جوش پذیری میلگرد مطرح بوده است.

جوش پذیری میلگرد و سوالات پیش رو

  • آیا میتوان در محل وصله ها از جوش میلگرد استفاده کرد؟
  • آیا آیین نامه های ساختمانی جوش پذیری میلگرد را تایید می کنند؟
  • آیا اگر طول وصله میلگرد کوتاه تر از طول محاسباتی آن باشد می توان این نقص اجرایی را با جوش دادن جبران کرد؟

و سوالات فراوانی از این دست.

جوش پذیری میلگرد

در این مقاله کوتاه شما با مبحث جوش پذیری در میلگرد و شرایط استفاده جوش در میلگرد آشنا می شوید.

اتصال جوشی روی میلگرد در مقاطع بتنی با شرایط زیر مجاز می باشد:

  1. وصله جوشی با یکی از دو روش نوک به نوک خمیری( جوش الکتریکی تماسی)
  2. اتصال جوشی ذوبی با الکترود(جوش با قوس  الکتریکی)

آیین بتن ایران اتصال جوشی نوک به نوک خمیری را فقط در شرایط کارخانه ای, و در صورتی که قطر میلگردها از 10 میلیمتر برای فولادهای گرم نورد شده, یا 14 میلیمتر برای فولادهای سرد اصلاح شده کم تر نباشد و نیز نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصله شونده از5/1 تجاوز نکند, مجاز می داند.

هم چنین اتصال جوشی ذوبی با الکترود در صورتی مجاز دانسته می‌شود که برای هر نوع فولاد از الکترود و روش جوش کاری مناسب آن استفاده شود.

آیین نامه بتن ایران اتصال جوشی ذوبی با الکترود را به یکی از روش های زیر توصیه می‌کند:

  • اتصال جوشی پهلو به پهلو با جوش از یک رو یا دو رو, فقط برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر 6 تا 36 میلی متر مجاز است. در این روش طول نوار جوش از یک رو نباید از 10برابر قطر میلگرد کوچک‌تر, کم‌تر باشد و طول نوار جوش دو رو نباید از 5 برابر قطر میلگرد کوچک‌تر, کم‌تر انتخاب شود.
  • اتصال جوشی با وصله یا وصله های جانبی اضافی با جوش از یک رو یا دو رو که فقط برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز است. حداقل طول نوار جوش برای اتصال هر میلگرد به وصله یا وصله های , مشابه اتصال جوشی پهلو به پهلو است.
  • اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگردها, که طول پشت بند نباید کم‌تر از 3 برابر قطر میلگردها برای فولادهای گرم نورد شده , یا 8 برابر قطر میلگردهای سرد اصلاح شده در نظر گرفته شود. فاصله دو سرمیلگردهای وصله شونده از یکدیگر در حالت با آمادگی 3 میلیمتر و در حالت بدون امادگی معادل نصف قطر میلگردها در نظر گرفته گرفته می شود. در مورد فولادهای سرد اصلاح شده , آماده کردن سرهر دو میلگرد الزامی است. در صورتی که میلگردهای وصله شونده در وضعیت قائم یا نزدیک به قائم قرار گیرند آماده کردن انتهای میلگرد فوقانی الزامی بوده و انتهای میلگرد تحتانی باید عمود بر محور آن بریده شود.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد ذوب آهن و میلگرد کویر کاشان