معایب اصلی جوش

معایب اصلی جوش عبارت است از عیوبی که به گسیختگی اتصال جوش شده کمک می کند.

این معایب به شرح زیر می باشند:

 • نفوذ ناقص
 • امتزاج ناقص
 • بریدگی کناره نوار جوش
 • حبس سرباره
 • تخلخل
 • ترک
 • معایب ابعادی جوش
 • شکنندگی جوش
معایب اصلی جوش

نفوذ ناقص

معایب اصلی جوش

نفوذ ناقص یکی دیگر از معایب اصلی جوش است که زمانی اتفاق می افتد که در زمان جوشکاری ترکیب یا امتزاج ناقص بین فلز پایه و الکترود (فلز پرکننده) بوجود می آید.

نفوذ ناقص تحت شرایط زیر ایجاد می شود:

 1. ضخامت پیشانی ریشه بیش از نیاز دهانه ریشه است.
 2. دهانه ریشه خیلی کوچک است.
 3. زاویه پخی شیار v شکل خیلی کوچک است.
 4. اندازه الکترود خیلی بزرگ است.
 5. سرعت حرکت الکترود خیلی زیاد است.
 6. شدت جریان جوشکاری خیلی پایین است.

امتزاج ناقص

معایب اصلی جوش

امتزاج ناقص یکی دیگر از معایب اصلی جوش می باشد.نقص در ترکیب لایه های مختلف فلز جوش یا لایه های فلز جوش و فلز پایه در حین جوشکاری می باشد.

این نوع عیب زمانی اتفاق می افتد که فلز جوش روی ورق غلتیده می شود و بطور کامل گداز نمی شود. این پدیده را لوچه شدن هم می نامند.

دلایل امتزاج ناقص به شرح زیر می باشد:

 1. افزایش ناقص درجه حرارت جهت رسیدن به دمای ذوب.
 2. گدازش نادرست.
 3. سطح آلوده ورق
 4. نوع یا اندازه نامناسب الکترود
 5. تنطیم نادرست جریان جوشکاری

بریدگی کناره جوش

معایب اصلی جوش

بریدگی کناره جوش به علل زیر اتفاق می افتد:

 • شدت جریان
 • طول قوس که همان طول جرقه قوس می باشد, به واسطه ولتاژ زیاد خیلی بلند اتفاق می افتد.

حبس سرباره

معایب اصلی جوش

حبس سرباره بصورت حفره های طولی و یا کروی خود را نشان می دهند. یکی از معایب اصلی جوش حبس سرباره است که با اکسیدهای فلزی و یا ترکیبات جامد سرباره حفرات پر می شود و موجب تخلخل در جوش می شود.

تخلخل

تخلخل ظهور فضاهایی است که محتوی مواد جامد نیست. این پدیده متفاوت از حبس سرباره است. چرا که در پدیده تخلخل فضاهای ایجاد شده حاوی هوا و در اختلاط سرباره حاوی ناخالصی جامد سرباره می باشد.

معایب اصلی جوش

ترک

ترک در اثر گسختگی طولی فلز تحت اثر تنش یکی دیگر از معایب اصلی جوش می باشد.

ترک ها به سه دسته تقسیم می شوند:

 • ترک خوردگی گرم: ترک خوردگی گرم در درجه حرارت زیاد و در خلال سرد شدن ناگهانی اتفاق می افتد. اکثر ترک های جوشکاری از این نوع می باشند.
 • ترک خوردگی سرد: ترک خوردگی سرد به ترک هایی اطلاق می شود که در دمای معمولی اتفاق می افتد.
 • ترک خوردگی مویی: این ترک ها ممکن است گرم یا سرد باشند برای دیده شدن حداقل به 10 بار بزرگ نمایی نیاز است، این ترک ها معمولا تاثیری در عمر مفید سازه های معمولی ندارند.
 • لکه قوس: لکه قوس بر اثر برخورد تصادفی الکترود با سطح کار بوجود می آید.

مطالب بالا خلاصه ای از معایب اصلی جوش بودند که به مختصر شرح داده شدند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات