محاسبه وزن میلگرد یکی از مشخصات پرکاربرد در ارتباط  با میلگرد محسوب می گردد بالاخص در کارگاه های ساختمانی.

محاسبه وزن میلگرد

ازآنجایی که اکثر آنالیزهای مربوط به مبحث میلگرد بر اساس وزن میلگرد انجام می شود و همچنین ردیف فهرست بهایی کارهای فولادی با میلگرد نیز کیلوگرم می باشد لذا دانستن روش هایی برای بدست آوردن وزن میلگرد بسیار حائز اهمیت می گردد.

در این برنامه ویدیوی علاوه بر معرفی روش های متداول، یک روش کاملا ساده شده اما فوق العاده پرکاربرد درارتباط با  وزن میلگرد آموزش داده شده است و فقط با انجام یک عملیات ساده وزن میلگرد قابل محاسبه خواهد بود.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد قائم رازی شهرضا