کلاف بندی قائم مطابق آیین نامه

کلاف بندی قائم در ساختمان های بنایی مسلح بایستی مطابق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان و یا آیین نامه زلزله ویرایش چهارم اجرا گردد.

در این مقاله به ضوابط و اصول اجرایی کلاف بندی قائم پرداخته شده است.

محل های تعبیه و مشخصات کلاف های قائم

  • کلاف های قائم باید در محل تقاطع دیوارها تعبیه گردند. درصورتی که طول دیوار بین دو کلاف بیشتر از 5 متر باشد باید کلاف های قائم با توزیع یکنواخت در فواصل کمتر از 5 متر  در داخل دیوار، تعبیه گردد.
  • هیچ یک از ابعاد کلاف قائم بتن مسلح نباید کمتر از 20 سانتی متر باشد.بجای کلاف بتن مسلح می توان از تیرآهن نمره 10 یا نیمرخ فولادی معادل آن نیز استفاده کرد، مشروط بر اینکه اتصال کلاف فولادی با دیوار به وسیله میلگرد های افقی بخوبی تامین شود.

مشخصات و محل تعبیه میلگردها در کلاف بندی قائم

  • میلگردهای طولی باید از نوع میلگرد آجدار با قطر حداقل 10 میلی متر باشد.
  • میلگردهای طولی باید در چهارگوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب قرار داده شوند و به نحو مناسبی با میلگرد های طولی کلاف افقی مهار شوند.(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات کلاف های افقی به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.)
  • میلگردهای طولی باید با خاموت هایی با قطر حداقل 6 میلی متربه یکدیگر بسته شوند.
  • در اطراف میلگردهای طولی باید حداقل 25 میلی متر پوشش بتن وجود داشته باشد.
کلاف بندی قائم

نحوه اتصال کلاف های قائم

کلاف های قائم باید به نحوی مناسب در کلیه محل های تقاطع، به کلاف های افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه نمی یابد، میلگردهای طولی کلاف قائم باید حداقل به اندازه 40 سانتی متر در داخل کلاف افقی مهار شوند.

تذکرمهم: در ساختمان های با خطر زلزله متوسط به بالا رعایت ضوابط کلاف بندی افقی و کلاف بندی قائم مطابق آیین نامه الزامی می باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل