در سقف های تیرچه بلوک

کلاف میانی با عناوینی دیگر مانند تای بیم و یا کلاف عرضی یکی از اجزای سقف های تیرچه بلوک می باشد. براي تقويت ديافراگم افقي ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تيرچه ها و براي توزيع يكنواخت بار روي سقف تيرچه و بلوك وهمچنين در محلهايي كه بار منفرد موجود باشد، در سقف تعبيه ميشود.

کلاف میانی

علت استفاده

نياز ويا عدم نياز به كلاف عرضی، با توجه به بارهاي وارده بر ساختمان تعيين ميگردد. به طور كلي اجراي كلاف ، به منظور جلوگيري ازپيچش تيرچه ها طراحی می شوند.

کلاف میانی

ضوابط و محدودیت های کلاف میانی

  1. جهت كلاف عرضی عمود بر تيرچه ها ميباشد. حداقل عرض آن برابر عرض بتن پاشنه  يك تيرچه (10 سانتی متر) و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود.
  2. ميلگردهاي كلاف عرضی حداقل يك عدد در بالا و حداقل يك عدد در پايين آن تعبيه مي شوند. اين ميلگردها آجدار و حداقل قطر آنها 6ميليمتر خواهد بود.
  3.  استفاده از میلگرد هایی به قطر 8 یا 10 میلی متر به فاصله  حداکثر 50 سانتی متر به عنوان سنجاقی.
  4. در صورتي كه بار زنده سقف كمتر از 350كيلوگرم بر مترمربع و طول دهانه مؤثر كمتر از 4متر باشد، نيازي به تعبيه تای بیم نيست. ولي اگر در اين حالت، طول دهانه بيشتر از 4متر باشد، يك كلاف عرضی در سقف تعبيه ميشود. حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولي اين كلاف، برابر نصف سطح مقطع آرماتورهاي كششي وسط دهانه تيرچه ها ميباشد.
  5. در صورتي كه بار زنده سقف بيشتر از 350كيلوگرم بر مترمربع و طول دهانه مؤثر كمتر از 4متر باشد، يك كلاف عرضی مورد نياز است. در اين حالت براي طول دهانه 4متر تا 7متر، دو تای بیم و براي دهانه بيش از 7متر، 3 تای بیم اجرا ميشوند. حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولي هر كلاف، برابر سطح مقطع آرماتورهاي كششي وسط دهانه تيرچه ها ميباشد.
  6. در صورتيكه بار منفرد سبك روي سقف وارد شود، بايد توسط كلاف هاي مياني مناسب، بارمنفرد وارده را روي تيرهاي Tشكل پخش نمود.

روش اجرای کلاف میانی

مطابق نقشه های اجرایی سقف تیرچه بلوک، ابتدا جانمایی قرارگیری تای بیم  و تعداد آن در هر یک از دهانه های سقف مشخص می شود.

در مرحله بعد با استفاده از قالب های فلزی و یا تخته های طولی به عرض حداق 10 سانتی متر، زیر محل تای بیم ها بسته می شوند.

پس از مرحله قالب بندی، آرماتور بندی تای بیم مطابق دیتیل اجرایی داده شده در نقشه های اجرایی انجام می شود. و در صورت مشخص نشدن مشخصات اجرایی کلاف، با استفاده از نشریه 543 بایستی اجرا گردد. آرماتور بندی تای بیم  نیز شامل آرماتور بالایی، آرماتور پایینی و سنجاقی جهت کلاف نمودن این دو میلگرد می باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت قوطی آهن