میلگرد سنجاقی و تعریف آن در مبحث آرماتوربندی

میلگرد سنجاقی در مبحث آرماتوربندی سازه های بتنی و بخصوص در کارگاه های ساختمانی، با عناوینی مانند قلاب دوخت، رکابی نیز نامگذاری و استفاده می شوند.

میلگرد سنجاقی از دیدگاه مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

میلگرد های سنجاقی از لحاظ آیین نامه در رسته فولادهای عرضی یا آرماتور های عرضی طبقه بندی می شوند و در مباحث مربوط به طراحی سازه، دارای عملکرد برشی می باشند.

شکل آرماتور سنجاقی یا قلاب دوخت

رایج ترین شکل این میلگردها بصورت یک میلگرد مستقیم با دو خم انتهایی می باشند که در کارگاه آرماتور بندی به دو روش، خم انتهایی آنها اجرا می گردد:

  • روش اول: هر دو انتها دارای خم استاندارد 90 درجه می باشند که این خم مطابق مبحث 9 مقررات ملی به میزان 12 برابر قطر میلگرد بایستی اجرا گردد.
  • روش دوم: در یک انتها از خم استاندارد 90 درجه و در انتهای دیگر از یک خم استاندارد 135 درجه به شکل چنگک بایستی اجرا شود.

قطر آرماتور سنجاقی

بطور متعارف از میلگردهایی با سایز 8 و 10 از نوع میلگرد AII برای ساخت این میلگرد ها استفاده می شود. حائز اهمیت است که در نقشه های اجرایی آرماتوربندی نوع ، فاصله و تعداد آنها بایستی مشخص باشد.

محل های استفاده از میلگرد سنجاقی

کاربرد عمده این میلگردها در اعضای خمشی به ویژه در آرماتوربندی ستون و آرماتوربندی دیوار برشی می باشد.

میلگرد سنجاقی

روش بستن آرماتور سنجاقی

خم 90 درجه قلاب های دوخت متوالی که یک میلگرد طولی را در بر می گیرند، باید بطور یک در میان در دو سمت عضو خمشی(مانند ستون و دیوار برشی) قرار داده شوند.

به زبان ساده تر مطابق آیین نامه، در هر تنگ بسته یا خاموت، یک میلگرد طولی می تواند آزاد باشد مشروط بر اینکه فاصله آزاد بین میلگرد های طولی از 20 سانتی متر بیشتر نگردد.

پس با رعایت این بند آیین نامه  بایستی قلاب های دوخت  با سیم آرماتوربندی به خاموت و میلگرد طولی بسته شوند.

چنانچه میلگردهای طولی که توسط میلگرد سنجاقی نگهداری شده اند در داخل یک دال که تنها در یک سمت عضو خمشی قرار دارد محصور باشند، خم 90 درجه قلاب های دوخت را می توان در آن سمت، در دال، قرار داد.

نکته مهم اجرایی

در صورتی که تعداد میلگرد های طولی بیشتر از 12 عدد در مقطع ستون ها باشد گاها بستن آرماتورهای سنجاقی بصورت یک در میان باعث ایجاد مشکل ویبره زدن در هنگاه بتن ریزی ستون ها می شود.

برای حل این مسئله مطابق آیین نامه می توان بجای استفاده از میلگرد سنجاقی از تنگ های بسته لوزی شکل بگونه استفاده کرد که ضابطه آیین نامه ای آن نیز رعایت گردد و در هر تنگ بسته فقط یک میلگرد طولی بصورت آزاد قرار گیرد.

میلگرد سنجاقی

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن