نظارت در اجرای اسکلت فلزی دارای حساسیت های ویژه ای بوده و رفع آنها بسیار ساده تر از رفع نقص در سازه های بتنی می باشد.ولی نکات مورد توجه در نظارت آنها نسبت به سازه های بتنی بیشتر می باشد.

نظارت در اجرای اسکلت فلزی

بطور کلی نظارت در اجرای اسکلت فلزی در سه مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد:

1- مونتاژ مقاطع روی زمین:

نکات قابل توجه در این مرحله به شرح ذیل می باشد:

  • جوش اتصال طولی برای ساختن مقاطع ترکیبی مانند ستون های دوبل، تیرهای دوبل، مقاطع تیرورق و مقاطع طولی و …..
  • نحوه ساخت اتصالات تیر به ستون شامل نبشی های زیرسری و سخت کننده های آن ها
  • ورق های اتصالات گیردار
  • نحوه اتصال ورق های اتصال بادبندها کنترل شود. این ورق ها نبایستی مستقیما روی جان ستون ها نصب شوند چون با توجه به کم بودن ضخامت جان پروفیل های مرسوم در ایران، جان پروفیل ستون تحمل نیروی وارده از بادبند را نداشته ودرزمان زلزله، ورق اتصال بادبند، جان پروفیل ستون را پاره خواهد کرد لذا لازم است یک پلیت به ضخامت حداقل 8 میلی متر به عرض جان ستون، روی جان ستون قرار گرفته و در امتداد اتصال جان به بال پروفیل ستون، به ستون جوش داده شود که لازم است به اکیپ جوشکار در زمان عملیات جوشکاری تذکر داده شود.

2- پس از برپاکردن اسکلت

چند روز قبل از پایان عملیات جوشکاری بایستی از کار بازدید بعمل آورد. مهمترین نکته نظارت در اجرای اسکلت فلزی در این مرحله کنترل مقاطع ستون، تیرها، بادبندها و اتصالات مفصلی و گیردار می باشد و پس از آن نکات بسیاری را برای اطمینان از کارکرد صحیح اسکلت فلزی باید مد نظر داشت که در مقاله های بعدی به این موارد اشاره خواهد شد.

3- پس از اجرای هر سقف

پس از اجرای هر سقف می توان اتصالات اسکلت را از نزدیک مشاهده و کنترل نمود که در هر مرحله می بایست اشکالات موجود و همچنین اشکالات محتمل در روند اجرای کار را به مالک یا مجری ساختمان گوشزد نمود.

فراوانی علم وآگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات