سیستم‌های سازه‌ای اسکلت فلزی چند طبقه متعارف, غالبا در چهارگروه قرار می‌گیرند.

سیستم‌های سازه‌ای

سیستم نوع1

سیستم نوع1 :ساختمانهای است که تمام یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوار یا مصالح بنایی ( آجر- بلوک سیمانی- سنگ) تحمل گردد.

در چنین حالتی ممکن است قسمت دیگر بارهای قائم توسط ستون و شاهتیر فولادی تحمل گردد. سقف نیز ممکن است طاق ضربی با تیرهای فولادی و یا تیرچه بلوک باشد. چنین سیستم‌های سازه‌ای به سیستم غیر یکپارچه معروف می باشد.

سیستم نوع 2

سیستم نوع2 : سیستم قاب فضایی ساده است که درآن تمام بارهای قائم توسط قاب فضایی تحمل می شود.

این سیستم متشکل از تیر و ستون یا اتصالات ساده است و مقاومت در مقابل نیروی جانبی زلزله به وسیله دیوار برشی و یا بادبندی ها تامین می شود.

در سیستم نوع2 تیر همانند یک تیر ساده تحت خمش قرار می گیرد و هیچ گونه لنگر انتهایی در آن به وجود نمی آید.

در این سیستم‌های سازه‌ای شاهتیرها را به صورت دوبل و به طور یکسره, مماس بر سطوح جانبی ستون عبور می دهند و آن را توسط دو نبشی تحتانی و فوقانی به سطوح جانبی ستون متصل می نمایند. به این روش اتصال خورجینی هم گفته می شود.

سیستم نوع 3

سیستم نوع 3 : سیستم قاب فضایی خمشی که در آن تمام بارهای قائم و هم چنین نیروی جانبی باد یا زلزله تنها به وسیله قاب های خمشی تحمل می‌شود.

به علت وجود اتصال صلب در این سیستم‌های سازه‌ای بین تیر و ستون, انتقال کامل لنگر خمشی بین آنها صورت می گیرد.

در نتیجه این عمل حتی اگر فقط یک دهانه تحت نیروی قائم قرار بگیرد, تمام اعضای قاب متاثر می شود. ودر آنها تغییر شکل و نیروهای داخلی ایجاد می شود.

همچنین قاب قادر به تحمل نیروهای جانبی می گردد.

سیستم نوع 4

سیستم نوع 4 :سیستمی مختلط از قاب فضایی خمشی و دیوارهای برشی یا بادبندی ها است.

که در این سیستم‌های سازه‌ای بارهای قائم توسط قاب خمشی و نیروهای جانبی زلزله توامان توسط قاب خمشی و دیوار برشی و یا توسط قاب خمشی و

بادبندی ها تحمل می شود.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت آهن آلات (قیمت میلگرد و پروفیل آهن)