انواع فولاد ساختمانی

انواع فولاد ساختمانی براساس مقاومت به سه دسته تقسیم می‌شوند.

انواع فولاد ساختمانی

فولاد نرمه معمولی

فولاد نرمه معمولی بیشتر مصارف ساختمانی دارند و تنش تسلیم Fy بین 2200 تا 2600 کیلوگرم بر سانتی مترمربع و تنش نهایی یا مقاومت گسیختگی آنها Fu بین 3400 تا 3800 کیلوگرم بر سانتی مترمربع است.

فولاد نرمه معمولی دارای کربن بین 0.15 تا 0.29 درصد هستند. فولاد A709, A611, A570, A529, A501, A500, A53, A36 مطابق استاندارد ASTM و فولاد ST 37 با شماره های 1, 2,3 مطابق استاندارد آلمان و فولاد BCT.3 و BCT.4 طبق استاندارد روسی در طبقه بندی فولاد نرمه معمولی قرار می‌گیرند.

شایان ذکر است مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مدول الاستیسیته برای انواع فولاد ساختمانی مساوی 2.1E+6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 2.05E+5 نیوتن بر میلی مترمربع در نظر گرفته می شود.

فولاد پر مقاومت

با افزایش کربن و عناصر گوناگون نظیر کرم, مس, منگنز, مولیبدن, نیکل و فسفر در فولاد و نیز عملیات گرمایی مناسب می توان انواع فولاد ساختمانی پرمقاومت که دارای تنش تسلیم Fy و تنش نهایی Fu بیشتر از فولاد نرمه معمولی اند تولید کرد.

فولاد A588, A572, A441, A242, مطابق با استاندارد ایالت متحده آمریکا و ASTM , ST52 مطابق استاندارد آلمان در رده های فولاد پر مقاومت و کم آلیاژ قرار دارند.

فولاد پرمقاومت کم آلیاژ دارای تنش تسلیمی بین 2750 تا 4800کیلوگرم بر سانتی مربع هستند.

در فولاد پرمقاومت کم آلیاژ عملیات جوشکاری بدون عمل پیش گرمایش یا پس گرمایش انجام می گیرد.

فولاد فوق العاده مقاوم

با افزایش  آلیاژهایی نظیر کرم, مس, منگنز، مولیبدن، نیکل  و… و انجام عملیات گرمایی مناسب، انواع فولاد ساختمانی بامقاومت خیلی بالا تا حدود 7000 کیلوگرم بر سانتی که به آنها اصطلاحا فولاد خشکه یا فولاد آلیاژدار آب دیده می گویند تهیه می شود. این نوع فولادها معمولا مصارف خاص و صنعتی دارند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن