مشخصات ورق فولاد مبارکه که در این کارخانه تولید می شود به شرح زیر می باشد:

 • کلاف گرم
 • ورق گرم
 • کلاف اسیدشویی
 • کلاف سرد
 • نوار باریک
 • ورق سرد
 • کلاف قلع اندود
 • ورق قلع اندود
 • کلاف گالوانیزه
 • کلاف رنگی
مشخصات ورق

کلاف گرم

مشخصات ورق کلاف گرم با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت:1.5 تا 16 میلیمتر

عرض:600 تا 1850 میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف سنگین بین 3.5 تن تا 29.5 تن
 • کلاف یک برش بین 3 تا 14.5 تن
 • کلاف دو برش بین 2.5 تا 10 تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

ورق گرم, ورق سرد و ورق قلع اندود

مشخصات ورق ها به شرح زیر می باشد.

ورق گرم: استاندارد 2 تا 7.5 تن براساس درخواست مشتری 2 تا 4.5 تن

ورق سرد: استاندارد 1 تا 5 تن براساس درخواست مشتری 1 تا 3 تن

ورق قلع اندود: وزن براساس استاندارد 1 تا 2 تن

کلاف سرد

مشخصات ورق کلاف سرد با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت:0.35 تا 3 میلیمتر

عرض:600 تا 1620 میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف سنگین بین 5.4 تن تا 25 تن
 • کلاف یک برش بین3.5 تا 12.4 تن
 • کلاف دو برش بین 2.3 تا 8.5 تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

کلاف گالوانیزه

مشخصات ورق کلاف گالوانیزه با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: 0.25تا 2 میلیمتر

عرض:750 تا 1500 میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف سنگین بین 6.5 تن تا 23.8 تن
 • کلاف یک برش بین4 تا 11.90 تن
 • کلاف دو برش بین 2.7 تا 7.9 تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

کلاف رنگی

مشخصات ورق کلاف رنگی با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: 0.25تا 1.5 میلیمتر

عرض:750 تا 1500 میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف یک برش بین 3.3  تا 11.90 تن
 • کلاف دو برش بین 2.2 تا 6.7 تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

نوار باریک

مشخصات ورق نوار باریک با توجه به عرض و طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

عرض: 60 تا 599 میلیمتر

وزن:

 • کلاف یک برش بین 1.5 تا 6 تن
 • کلاف دو برش بین 1 تا 5 تن

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما در آهن باکس تماس بگیرید.

*فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.*