قاب‌های اسکلت فلزی به سه گروه تقسیم می شوند.

  1. گروه 1
  2. گروه 2
  3. گروه 3

گروه 1

گروه 1 از قاب‌های اسکلت فلزی قاب های پیوسته یا قاب های خمشی است. که در آن ها فرض شده است اتصالات تیر و ستون به اندازه کافی صلب می‌باشد. به طوری که در تغییر شکل قاب, زاویه اولیه بین تیر و ستون بدون تغییر باقی می ماند.

گروه 2

گروه 2 شامل قاب های ساده می باشد. که در آن ها فرض شده است اتصالات تیر به ستون بدون صلبیت است و اتصال تیرها و شاهتیرها به ستون فقط برای انتقال برش ناشی از بار قائم طراحی شده و می تواند تحت اثر آن, آزادانه دوران کند.

گروه 3

گروه 3 قاب های نیمه صلب می باشند. یعنی تیرها دارای صلبیت تیر به ستون بدون صلبیت نسبی در دو انتها است.

در این گروه از قاب ها فرض شده است اتصال تیرها و شاهتیرها به ستون فقط دارای ظرفیت خمشی به مقداری مشخص مابین صلبیت گروه 1 و انعطاف پذیری گروه2 می باشد.

قاب‌های اسکلت فلزی

روش انتخاب استفاده از گروه ساختمانی

روش انتخاب استفاده از گروه ساختمانی شرط اول طراحی ها می باشد. زیرا باید بگونه ای اتصالات طراحی و تحلیل شود که در هر کدام از گروههای فوق, در جوابگویی به مفروضات مربوط به آن گروه انجام شود.

استفاده از قاب گروه 1 در ساختمان ها که یکی از قاب‌های اسکلت فلزی است در همه حالت ها مجاز است. اعضای این گروه در مقابل بارهای قائم و یا جانبی طراحی و تحلیل می شوند.

استفاده از قاب های گروه 2 در ساختمان ها در صورتی مجاز است که طراحی سازه جوابگوی شرایط زیر باشد:

  • دستگاه مقاوم در مقابل بارهای جانبی حاصل از باد یا زلزله ( دهانه های مهاربندی شده یا دیوارهای برشی و یا قاب خمشی) برای ساختمان تعبیه شود.
  • ظرفیت تیرها و شاهتیرها برای تحمل بار قائم با فرض تیر با تکیه گاه ساده, کافی باشد.
  • اتصالات تیر به ستون ظرفیت کافی در دوران غیرارتجاعی را داشته باشند.

استفاده از قاب های گروه 3 در حالتی مجاز است که محاسبه ای مستدل نشان دهد که اتصالات نیمه صلب مفروض قادر است اثر مشترک بارهای قائم و جانبی را تحمل کند.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت آهن آلات و قیمت میلگرد