اشکالات اجرایی سازه های فولادی در کارگاه های ساختمانی به شرح ذیل می باشد:

اشکالات اجرایی سازه های فولادی
 1. کافی نبودن جوش بین دو پروفیل در ستون مرکب.
 2. کافی نبودن جوش اتصال ورق تقویتی به ستون.
 3. پرنکردن سوراخ های لانه زنبوری با ورق، اتصال نامناسب ورق به جان تیر از پشت و کافی نبودن طول ورق.
 4. استفاده از پروفیل ها و ورق های غیر ساختمانی یا فاقد استاندارد ایران به عنوان یکی از اشکالات اجرایی سازه های فولادی.
 5. دآکسه بودن(خارج بودن از آکس) ورق اتصال بادبندی.
 6. اتصال مستقیم ورق اتصال بادبندی به جان ستون.
 7. اتصال نامناسب پروفیل های ترکیبی.
 8. عدم جوشکاری مجدد بین دو قطعه مقطع تیرهای لانه زنبوری.
 9. عدم پیوستگی در ورق تقویتی ستون ها.
 10. اتصال بولت به مهره از طریق جوش.
 11. زیاد بودن آمپر جوشکاری و آسیب دیدن پروفیل ها و مقاطع فولادی.
 12. عدم اجرای دستک در مقاطعی که مورد نیاز است مانند تیر کنسول و تیر راه پله.
 13. عدم اجرای مناسب وصله تیرها، ستون ها و بادبندها که یکی از اشکالات اجرایی سازه های فولادی مرسوم در کارگاه ها می باشد.
 14. عدم اجرای مناسب اتصالات گیردار.
 15. اشکال در اتصال کج تیر و ستون و اتصالات زاویه دار.
 16. ناشاقولی ستون ها و خارج بودن میزان ناشاقولی از میزان انحراف استاندارد مطابق آیین نامه و مبحث 10 مقررات ملی ساختمان
 17. جوش نشدن ورق اتصال بادبندی هم به ستون و هم به تیر.
 18. هم محور نبودن دو تکه بادبندی.
 19. قرارنگرفتن بادبند در محور و آکس تیر و ستون.
 20. محکم نکردن راه پله.
 21. اتصال نامناسب دو پروفیل مقطع بادبندی به هم.
 22. عدم رعایت نکات فنی در اجرای بادبندها.
 23. اتصال نامناسب تیر راه پله به فونداسیون.
 24. عدم اجرای ضد زنگ ویا سند بلاست بر روی اسکلت فلزی.
 25. استفاده از الکترود نامناسب در جوشکاری.
 26. استفاده از اکیپ های اجرایی دارای مهارت ناکافی در اجرای اسکلت فلزی.
 27. استفاده از مقاطع و پروفیل های زنگ زده و مستعمل در کارگاه.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات