آرماتور جلدی در فونداسیون جهت کنترل ترک‌های ناشی از تنش‌های حرارتی, در بتن ریزی های حجیم استفاده می‌ شود. محل قرار گیری آرماتور جلدی در بدنه پی های حجیم می باشد.

در بتن ریزی‌ها با حجم و مقدار زیاد انقباض بتن و تغییر مکان ناشی از خزش ، باعث ترک های در بدنه پی‌ها که ضخامت آن‌ها زیاد است می شود هرچند که مبحث نهم مقررات ملی توضیحات مختصری در این‌باره ذکر کرده است ولی مقدار آرماتور جلدی نباید در هیچ حالت از یک میلگرد به قطر 10 میلی متر کمتر باشد.

ارماتور جلدی در تیرهای عمیق نیز مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع اینطور می‌شود استنباط کرد که هر موقع فاصله بین دو شبکه میلگرد زیاد شود نیاز به این آرماتور وجود دارد. این موضوع در قطعات پیش ساخته بتنی نیز کاربرد دارد.

آرماتور جلدی

در مبحث نهم مقررات ملی در فصل هفدهم بند 9-17-5-4 حداکثر فاصله میلگردهای جلدی را سیصد و پنجاه (350) میلیمتر ذکر کرده است در صورتی که در هیچ حالتی از یک میلگرد به قطر 10 میلیمتر در هر 200 میلیمتر کمتر نباشد. یعنی اگر از میلگرد سایز 10 استفاده شود حداکثر فاصله 200 میلیمتر باید لحاظ شود و چنانچه از میلگرد با سایز های بیشتر استفاده شود حداکثر فاصله مجاز نباید از 350 میلیمتر بیشتر اختیار شود.

برای بدست آوردن مقدار دقیق آرماتور جلدی از رابطه زیر استفاده می شود.( فصل هفدهم مقررات ملی مبحث نهم بند  (9-17-8-6)

Ab=(1.6*dc*s)/100

Ab = سطح مقطع آرماتور جلدی میلیمتر مربع

dc =  فاصله مرکز میلگرد آرماتور جلدی تا نزدیک ترین سطح جدار در پی میلیمتر

s =  فاصله مرکز به مرکز میلگردها میلیمتر

برگرفته از کتاب طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان.

جهت اطلاعات تکمیلی می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهن باکس تماس بگیرید.

«فراوانی علم و دانش بر شما جاری باد»

آهنباکس مرجع قیمت میلگرد و اهن