محدودیت آرماتور در دیوارها  شرح زیر می باشد:

1- حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگرد های مختلف به شرح زیر می باشد:

  •  برای میلگردهای آجدار با قطر 16 میلیمتر و کمتر با مقاومت مشخصه 400 مگا پاسکال و بیشتر: 0.0012
  •  برای سایر میلگردهای آجدار: 0.0015

2- حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع برای آرماتورهای مختلف به شرح زیر است:

  •  برای میلگردهای آجدار با قطر 16 میلیمتر یا کمتر و با مقاومت مشخصه 400 مگاپاسکال یا بیشتر: 0.002
  •  برای سایر میلگردها آجدار: 0.0025
محدودیت آرماتور در دیوارها

محدودیت آرماتور در دیوارها در جهت قائم و افقی نیز دارای ضوابطی به شرح زیر می باشد:

نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از 0.04 اختیار شود. و محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگرد نیز رعایت شود.

در دیوارهای با ضخامت بیشتر از 250 میلیمتر, به جز دیوارهای زیرزمین و دیوارهای حایل, هریک از آرماتورهای قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح دیوار پیش بینی شوند.

محدودیت آرماتور در دیوارها در خصوص فاصله شبکه نیز باید رعایت شود بطوری که در هر شبکه نباید بیشتر از سه برابر ضخامت دیوار و 350 میلیمتر باشد.

در مواردی که مساحت مقطع کل آرماتور قائم از یک درصد مساحت کل کمتر است. و یا در مواردی که براساس طراحی سازه, آرماتور قائم به عنوان آرماتور فشاری مورد نیاز نیست. محصور کردن میلگردهای قائم با خاموت الزامی نیست. برای مقادیر بیشتر میلگردهای قائم, آرماتوربندی دیوارها باید مشابه ستون باشد.

محدودیت آرماتور در دیوارها شامل دیوارهایی که یک رویه آنها در تماس با خاک یا هوای بیرون می باشد نیز می شود. یک شبکه آرماتور شامل حداقل نصف و حداکثر دو سوم کل آرماتور لازم برای هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از 50 میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه در تماس با خاک یا هوای بیرون قرار داده شود.

برگرفته از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کتاب طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه.

جهت اطلاعات تکمیلی می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهن باکس تماس بگیرید.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و قیمت ورق آهن