معرفی و کاربرد میلگردهای 400 و 420

میلگردهای 400 و 420 پرکاربردترین میلگرد  از لحاظ مشخصات فنی و استاندارد های لازم جهت مصارف داخل کشور و همچنین مبحث صادرات میلگرد به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق  و گرجستان می باشند.

قبل از اینکه با استاندارد های تولید و مشخصات فنی این دسته از میلگرد ها آشنا شوید لازم است که  اشاره  مختصری به تعاریف و مفاهیم مربوط به شکل و مشخصات ظاهری میلگرد داشته باشیم.

قطر اسمی

قطر اسمي ميلگرد كه معادل نمره ميلگرد مي باشد.

سطح مقطع اسمی

سطح مقطعي معادل سطح دايره يك ميلگرد ساده با همان قطر اسمي مي باشد.

تعریف آج میلگرد

آج عبارت است از برجستگي هايي كه به صورت طولي (موازي محور ميلگرد) و يا عرضي (به هر صورتي غير از طولي) روي سطح ميلگرد هنگام نورد ايجاد مي گردد.

آج عرضی

آج با يك زاويه مورب نسبت به محور طولي ميلگرد مي باشد.

آج طولی

نوعي از آج كه به صورت يك شكل، يكنواخت و ممتد به صورت موازي با محور طولي ميلگرد بر روي ميلگرد ايجاد مي شود.

گام آج میلگرد

فاصله بين مراكز 2 آج عرضي متوالي، كه موازي با محور ميلگرد اندازه گيري مي شود.

زمینه میلگرد

قسمتي از سطح مقطع و سطح جانبي ميلگرد كه فاقد آج (طولي و عرضي) مي باشد.

سطح نسبی آج

منظور از سطح نسبي آج، سطح نسبي تصوير شده آج عرضي ميلگرد روي صفحه عمود بر محور طولي آن ونسبت به مساحت جانبي بين دو آج (گام)مي باشد.

زاویه آج عرضی

عبارت است از زاويه ميان آج عرضي و محور طولي ميلگرد

میلگردهای آج 400 و 420

اکنون پس از آشنایی با تعاریف به توضیح در مورد میلگردهای 400 و 420 می پردازیم:

در اين ميلگردها آج هاي عرضي بصورت يكنواخت با زاويه حداقل 45درجه نسبت به محور طولي يا دوكـي شكل در دو طرف آج طولي و به صورت دو نيم مارپيچ غير هم جهت در دو نيمه طولي ميلگرد بـا زاويـه 40درجه مطابق شکل زیر می باشد.

میلگردهای آج 400 و 420

میلگردهای 400 و 420 در آیین نامه و استاندارد 3132 به عنوان میلگرد های آجدار جناغی شناخته می شوند و اعداد 400 و 420 معرف حداقل میزان تنش کششی میلگرد ها در حالت تسلیم می باشند.این میلگرد ها با عنوان میلگرد AIII(A3) هم شناخته شده اند.

برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی و استانداردهای این میلگرد به دانشنامه آهباکس مراجعه نمائید و از مقالات مفید  سایت استفاده نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل