استاندارد ویژگی آج ها در  انواع میلگردهای آجدار

ویژگی آج ها در میلگرد های آجدار بایستی با ویژگی های استاندارد میلگرد مطابقت داشته باشد. ميلگردهاي آجدار بايد داراي آج عرضي و طولي باشند. ميلگردهاي آجدار به جز در محلهاي نشانه گذاري محصول بايد حداقل داراي دو رديف آج عرضي با توزيع يكنواخت در دو طرف آج هاي طولي باشند. آج هاي عرضي هر رديف بايد بصورت يك شكل در تمام طول ميلگرد توزيع شده باشند.

ویژگی هندسی آج ها در انواع میلگرد های آجدار

ميلگردهاي آج 340و آج 350

در اين ميلگردها آج هاي عرضي بصورت يكنواخت با زاويه حداقل 45درجه نسبت به محور طولي يا دوكـي شكل مارپيچ در دو طرف آج طولي با زاويه 40درجه تا و شامل 70درجه مطابق شـكل های زیر می باشند.

ویژگی آج ها

شکل1- آج ميلگردهاي آج 340 و آج 350 دوکی شکل

ویژگی آج ها

2- آج ميلگردهاي آج 340 و آج 350يكنواخت

ميلگردهاي آج 400و آج 42

در اين ميلگردها آج هاي عرضي بصورت يكنواخت با زاويه حداقل 45درجه نسبت به محور طولي يا دوكـي شكل در دو طرف آج طولي و به صورت دو نيم مارپيچ غير هم جهت در دو نيمه طولي ميلگرد بـا زاويـه 40 درجه تا و شامل 70درجه مطابق شكل هاي زیر می باشند.

ویژگی آج ها

شکل3- آج ميلگردهاي آج 400 و آج 420 دوكي

ویژگی آج ها

شکل4- آج ميلگردهاي آج 400 و آج 420 يكنواخت

 

ميلگردهاي آج 500و آج 520

در اين ميلگردها آج هاي عرضي دوكي شكل در دو طرف آج طولي و به صورت چهار نيم مـارپيچ بـه شـكل هفت – هشت و با زاويه 35درجه تا و شامل 75درجه مطابق شكل زیر می باشند.

ویژگی آج ها

ويژگيهاي ظاهري ميلگرد از لحاظ طول و كيفيت سطحي

**طول استاندارد ميلگردهاي ساده و آج دار با رواداريهاي مربوطه مطابق استاندارد 3132 میلگرد به شرح زیر می باشد:

  • برای طول های بین 3500 میلی متر تا 6500 میلی متر میزان رواداری مجاز 40+ میلی متر
  • برای طول های بین 7000 میلی متر تا 900 میلی متر میزان رواداری مجاز 70+ میلی متر
  • برای طول های بین 10000 میلی متر تا 12000 میلی متر میزان رواداری مجاز 120+ میلی متر

**انحناي موضعي شاخه ميلگرد نبايد از 6ميليمتر در هر متر طول بيشتر شود و به هر صورت انحناي كل يك شاخه نبايد از حاصل ضرب طول شاخه در انحناي موضعي بيشتر شود.

** سطح ميلگرد بايد فاقد عيب تاخوردگي (روي هم افتادگي)باشد. همچنين وجود ساير عيوب مضر موضعي نظير ترك، پوسته، برجستگي، فرورفتگي، حفره و ناخالصي غيرفلزي (آخال) كه بر روي خواص مكانيكي میلگرد (كشش و خمش)آن اثر منفي ايجاد نمايد، مجاز نمي باشد .

** براي ميلگردهاي آج دار، صدمات و نواقص موضعي منفرد روي آج ها به تعداد حداكثر 3عدد درهر متر طول، مجاز مي باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع میلگرد به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل