کاربرد چک لیست آرماتوربندی در کنترل عملیات آرماتوربندی

چک لیست آرماتوربندی شامل موارد فنی و اجرایی در مبحث آرماتوربندی اسکلت ساختمان های بتنی می باشد که به کمک این چک لیست، مسئولین کارگاه آرماتوربندی و مهندسین ناظر پروژه می توانند نظارت دقیق بر روی کیفیت اجرایی آرماتوربندی مطابق با نقشه های اجرایی را اعمال نمایند.

چک لیست آرماتوربندی

چک لیست آرماتوربندی شامل چه آیتم هایی می باشد؟

چک لیست آرماتوربندی  کلیه موارد کنترل فونداسیون، کنترل ستون ها و دیوارهای برشی و کنترل آرماتوربندی در مرحله سقف را پوشش می دهد که در ادامه به تفکیک مورد بررسی قرار داده می شود:

آیتم های چک لیست در مرحله اجرای فونداسیون

 • مطابقت مشخصات میلگرد های سراسری و میلگرد های تقویتی از لحاظ مقاومت کششی، نوع میلگرد، تعداد، طول و قطر میلگرد بر اساس نقشه های اجرایی
 • رعایت خم استاندارد میلگردها
 • رعایت طول اورلب میلگرد مطابق با آیین نامه و یا نقشه های اجرایی.
 • مطابقت خاموت بندی داخل ضخامت فونداسیون از لحاظ قطر، تعداد و فاصله خاموت گذاری بر اساس نقشه های اجرایی
 • کنترل محل قرارگیری، تعداد و فاصله آرماتورهای  ریشه پله منطبق با نقشه
 • کنترل آرماتوربندی چاهک آسانسور منطبق با ابعاد و مشخصات داده شده در نقشه های اجرایی
 • رعایت کاور میلگرد مناسب مطابق نقشه یا طبق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

آیتم های چک لیست در مرحله کنترل ستون و دیوار برشی

 • انطباق مشخصات میلگرد مصرفی در ستون ها و دیوارهای برشی از لحاظ نوع، قطر، طول، تعداد و مقاومت کششی با نقشه های اجرایی
 • رعایت طول وصله پوششی و محل قطع میلگرد ها در ستون ها و دیوارهای برشی در طبقه حاضر و برای طبقه بعدی مطابق با نقشه های اجرایی
 • مشخصات خاموت ستون ها و دیوارها از لحاظ تعداد، فاصله، قطر و رعایت قلاب استاندارد مطابق با نقشه های اجرایی
 • اجرای صحیح سنجاقی های داخل ستون ها و دیوارها از لحاظ تعداد، فاصله، قطر و رعایت قلاب های استاندارد سنجاقی ها
 • اجرای خم انتهای میلگرد ستون ها و دیوارها در سقف آخر
 • اجرای خاموت ستون ها و دیوار ها در ناحیه ضخامت سقف یا ناحیه panel zone.

آیتم های چک لیست در مرحله کنترل سقف

 • انطباق مشخصات آرماتورهای مصرفی اصلی و تقویتی تیرها از لحاظ نوع، تعداد، قطر و مقاومت کششی با نقشه های اجرایی
 • مشخصات خاموت تیرها در دو انتها و وسط از لحاظ طول، قطر، تعداد و طول خم منطبق با نقشه های اجرایی
 • اجرای خم انتهای میلگرد های اصلی و تقویتی و همپوشانی و محل قطع میلگردهای اصلی تیرها منطبق با نقشه های اجرایی
 • اجرای خاموت ستون ها در ضخامت سقف به تعداد مشخص شده در نقشه ها
 • اجرای میلگرد حرارتی سقف در دو جهت مطابق با نقشه های اجرایی
 • اجرای میلگرد های ممان منفی تیرچه ها مطابق با مشخصات جدول تیرچه

استفاده از چک لیست آرماتوربندی در کارگاه های ساختمانی باعث بالا رفتن کیفیت عملیات آرماتور بندی شده و به کمک این آیتم ها بازرسی و کنترل میدانی موثرتری بر روی عملیات انجام می پذیرد.

درصورت تمایل برای دریافت این چک لیست و سایر چک لیست های ساختمانی می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان فنی اهنباکس تماس حاصل نمایید و این چک لیست ها را بصورت رایگان دریافت نمایید.

«فراوانی علم وآگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و قیمت لوله آهن