پرت میلگرد با توجه به قیمت میلگرد و همچنین حجم زیاد مصرفی در صنعت ساختمان یکی از دغدغه‌های سازندگان پیشگیری از به وجود آمدن پرت و دور ریز می باشد.

همانطور که می‌دانیم طول استاندارد میلگرد تولید شده در کارخانه برای سایز 8 و بیشتر برابر با 12 متر می باشد که برای استفاده در بیشتر مواقع نیاز به برش میلگرد براساس اندازه‌‌ نقشه های اجرایی می باشیم که اگر با بی دقت و نبود پیش بینی،  برش‌ها صورت بپذیرد باعث دورریز میلگرد شده و هزینه تمام شده پروژه را به میزان قابل توجه‌ای افزایش می دهد.

این امر بیشتر به این دلیل است که آیین‌نامه‌های فنی میلگرد و استانداردهای مربوطه استفاده از جوش برای وصله میلگرد را در موارد خاص تایید می نماید و برای وصله مجبور به استفاده از طول همپوشانی یا به اصطلاح فنی اورلب می‌باشیم و این امرباعث پرت میلگرد با طول‌های زیر2متر می‌شود که در نقشه‌های اجرایی و محاسباتی امکان استفاده این میلگردها وجود ندارد.

پرت میلگرد

روش های جلوگیری از پرت میلگرد

برای جلوگیری از این موضوع تهیه جدول لیستوفر می تواند تا حد قابل توجه‌ای از پرت میلگرد جلوگیری نماید، ولی در هرحال ایجاد مقداری پرت، اجتناب ناپذیر است و بسته به پروژه و نقشه‌های سازه‌ای، این مقدار بین 3 تا 5 درصد می تواند رخ دهد و چنانچه ازین مقدار مجاز بیشتر شود باید راهکاری در این خصوص اندیشیده شود.یکی از راهکارها استفاده از افراد متخصص در تهیه جدول لیستوفر بوده و راهکار دیگر استفاده از نرم‌افزارهای تولید شده در این زمینه می‌باشد.

در جدول لیستوفر ، بایستی لیست برش تهیه گردد.  به این صورت که سعی می شود  تا چند پوزیسیون بنحوی کنار هم چیده وبریده گردد که این عدد نزدیک به 12 متر و یا طول یک شاخه آرماتور شود. اگر باقیمانده هر شاخه زیر 50 سانتیمتر باشد عدد معقولی است. بدین ترتیب حداکثر پرت نزدیک به 4 درصد می گردد.

از طریق محاسبات سر انگشتی برای کا‌رهای بزرگ حداکثر پرت به میزان سه درصد و برای کارهای کوچک حداکثر پرت به میزان پنج درصد تعیین می گردد.
درصد پرت میلگرد، در تناژ برآورد شده توسط لیستوفر ضرب شده و در هنگام آنالیز و خرید مدنظر قرار گرفته می شود. در کارهای کوچک می توان وزن میلگرد مورد نیاز را تبدیل به  تعداد شاخه نموده و خرید براساس شاخه آرماتور مورد نیاز صورت پذیرد.