زبان انگلیسی تخصصی مربوط به میلگرد

اصطلاحات مهندسی عمران به انگلیسی

لغتنامه میلگرد در زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا اصطلاحات و کلمات مربوط به میلگرد را در زبان انگلیسی فرا گرفته و مهارت نقشه خوانی و همچنین مهارت استفاده از متن های مرجع به زبان انگلیسی را فرا بگیرید.

لغتنامه میلگرد

جدول لغتنامه میلگرد یک جدول متشکل از لغات پرکاربرد مرتبط با میلگرد بوده که از متون تخصصی میلگرد استخراج شده است.

جدول لغتنامه میلگرد

دیکشنری آنلاین مهندسی عمران

barمیلگرد
deformed barمیلگرد اجدار
dowel barمیلگرد اتصال
Starter barمیلگرد انتظار
Bent-up barمیلگرد با خم رو به بالا
High-bond barمیلگرد با پیوستگی بالا
Stem barمیلگرد بدنه
Bonding bar/splice barمیلگرد پیوند
Distribution barمیلگرد تقسیم
Tie barمیلگرد تنگ
Web barمیلگرد جان
Temperature reinforcementمیلگرد حرارتی
Bent barمیلگرد خم
Bar benderمیلگرد خم کن
Uncurtail  barمیلگرد سراسری
Longitudinal barمیلگرد طولی
Hooked barمیلگرد قلابدار
Straight barمیلگرد مستقیم
Reinforcementآرماتور
Shear reinforcementآرماتور برشی
Lateral reinforcementآرماتور جانبی
Skin reinforcementآرماتور جلدی
Shrinkage reinforcementآرماتور جمع شدگی
Flexural reinforcementآرماتور خمشی
Transverse reinforcementآرماتور عرضی
Secondary reinforcementآرماتور فرعی
Compression reinforcementآرماتور فشاری
Vertical reinforcementآرماتور قائم
Tension reinforcementآرماتور کششی
Auxiliary reinforcementآرماتور کمکی
Crack-control reinforcementآرماتور کنترل ترک
Spiral reinforcementآرماتور مارپیچ
Balanced reinforcementآرماتور متعادل
Continues reinforcementآرماتور یکسره
stirrupخاموت
Projecting reinforcementآرماتور بیرون زده
Welded-wire reinforcementآرماتور با شبکه سیمس جوش شده
Unbonded reinforcementآرماتور بدون پیوستگی
Link reinforcementآرماتور دوخت

از شما مخاطبان فرهیخته سایت آهنباکس تقاضا می کنیم درصورت آشنایی با واژه های بیشتر در مورد میلگرد، و یا داشتن متون تخصصی در مورد میلگرد و آرماتوربندی می توانید از طریق قسمت آهن مشاور با کارشناسان فنی آهنباکس تماس گرفته و در تکمیل جدول لغتنامه میلگرد ما را یاری نمائید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد آجدار و میلگرد ساده