مشخصات گواهینامه فنی میلگرد

گواهینامه فنی میلگرد شامل یکسری مشخصات فنی و عمومی میلگرد می باشد که  توليد كننده بايد براي هر محموله از ميلگردهاي آماده عرضه به بازار، يك گواهينامه فني حاوي مشخصات زير را به مشتري تحويل دهد :

مشخصات عمومی میلگرد

 این مشخصات شامل شماره گواهينامه، تاريخ صدور، نوع ميلگرد (علامت مشخصه مربوطه)، شماره ذوب يا بهر، قطر اسمي ميلگرد، شماره بسته، طول اسمي شاخه ها و تعداد بسته ها می باشد.

مشخصات فنی میلگرد

این مشخصات شامل درصد تركيب شيميايي، كربن معادل و خواص مكانيكي میلگرد می باشد.


مشخصات اختصاصی فرایند تولید میلگرد

فرایند تولید میلگرد ها بدینصورت است که در ميلگردهايي كه استحكام لازم مطابق  استاندارد 3132  به روش خنك كاري و برگشت تحت كنترل (مانند روش ترمكس) حاصل ميشود حرف Tو براي ميلگردهايي كه به روشي غير از روش خنك كاري و برگشت تحت كنترل توليد مي شوند، حرف U و در ميلگردهايي كه با استفاده از عناصـرآلياژي، استحكام لازم در آنها محقق مي شود حرف A به انتهاي علامت مشخصه ميلگرد در گواهينامـه فنـي صـادره و نيـز درنشانه گذاري روي ميلگرد درج مي شود.

گواهینامه فنی میلگرد

ارزیابی انطباق

بازرسي و صدور گواهي كيفيت براي ميلگردهاي مورد استفاده جهت تسليح بتن كه در كارخانه هاي داخل كشور توليد شده و توسط شخص ثالث (سازمان ملي استاندارد يا نماينده قانوني آن ) تحت نظارت مي باشد بايد مطابق استاندارد ISO 10144 انجام شود.

در خصوص محموله هاي تكي و يا سفارشات خاص، روش بازرسي و صدور گواهي كيفيت به یکی از دو روش زیر به شرح ذیل انجام می گردد:

  1. قبولي آزمون انجام شده براي يك محموله مشخص كه بايد بر طبق ارزیابی عدد معیار انجام شود.
  2. توسط توافق ميان توليد كننده و خريدار كه بايد طبق ارزيابي مقادير تعريف شده حداقل /حداكثر انجام شود.

تعداد نمونه گيري و آزمون ها برای تعیین و ارزیابی عدد معیار

به منظور انجام آزمون ها، محموله ابتدا بايد به واحد هايي با حداكثر وزن 50 تن و يا جزيي از آنتقسيم بندي شود. هر واحد آزمون بايد حاوي محصولي از يك رده فولاد و نيز قطر يكسان از يك ذوب باشد. توليد كننده بايد تاييد كند كه در گزارش آزمون تمامي نمونه هاي برداشته شده از يك واحد آزمون همگي ازيك ذوب مي باشند. تركيب شيميايي ( محصول ) بايد در گزارش آزمون بيان شده باشد.


نمونه ها بايد از هر واحد آزمون به ترتيب زير اخذ شده باشند:

  • دو نمونه، از ميلگرد هاي مختلف براي تعيين تركيب شيميايي محصول
  • حداقل 15نمونه از ميلگردهاي مختلف براي انجام كليه آزمون هاي ارايه شده مطابق نشریه استاندارد میلگرد

بازرسی و نتیجه گیری توسط ویژگی ها و عدد معیار

در شرايطي كه ويژگي هاي ميلگرد بر مبناي مقادير تعريف شده حداقل و حداكثر باشد، تمامي نتايج آزمون هاي حاصله از 15نمونه آزمون، بايد مطابق با الزامات مورد نظر اين استاندارد باشد، تحت چنين شرايطي واحد آزمون بايد منطبق با الزامات نشریه استاندارد 3132 در نظر گرفته شود.  در صورتي كه 2عدد از نتايج آزمون ها مورد تاييد قرار نگيرد، ممكن است انجام آزمون ها ادامه پيدا كند.در اين حالت بايد 45 نمونه آزمون ديگر از ميلگردهاي مختلف در واحد آزمون، برداشته شده و تنها تحت شرايطي كه عدم تاييد نتايج آزمون ها از 2 عدد فراتر نرود، واحد آزمون منطبق با الزامات اين استاندارد درنظر گرفته مي شود.

گزارش نهایی آزمون

نتیجه نهایی آزمون باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

  • شناسه ميلگرد براي تسليح بتن
  • نشانهگذاري روي ميلگرد براي تسليح بتن
  • تاريخ انجام آزمون
  • وزن واحد آزمون
  • نتايج حاصله

با استناد به نتایج ارائه شده آزمون ها وانطباق با استاندارد 3132 ، گواهینامه فنی میلگرد برای تولید کننده میلگرد صادر شده که قابل استناد برای مصارف میلگرد داخلی و صادراتی می باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل