ضوابط نمونه برداری از میلگرد

نمونه برداری از میلگرد مطابق با استانداردهای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نشریه استاندارد3132 انجام می شود.

نمونه برداری از میلگرد در چهار مرحله به شرح ذیل انجام می گردد:

 1. نمونه برداري جهت بازرسي ظاهري
 2. نمونه برداري جهت آزمون هاي ابعاد و وزن
 3. نمونه برداري جهت آزمون هاي مكانيكي
 4. نمونه برداري جهت آزمون تركيب شيميايي
نمونه برداری از میلگرد

که در ادامه به شرح مختصری در مورد هریک از مراحل نمونه برداری از میلگرد پرداخته می شود:

نمونه برداري جهت بازرسي ظاهري

حداقل يك نمونه به طول 1000ميلي متر يا بيشتر، از يك شاخه يا كلاف به صورت تصادفي از هر بهر برداشته شود.

نمونه برداري جهت آزمون هاي ابعاد و وزن میلگرد

این نمونه برداری شامل دو بخش می باشد:

 1. نمونه برداري از محصول شاخه اي: بر اساس نمونه برداري تصادفي از يك بهر به تعداد حداقل 10شاخه از 10بسته (با حداقل وزني يك تن)
  انتخاب شده ،سپس يك نمونه به طول 500 ميلي متر از هر يك از شاخه ها برداشته شود.
 2. نمونه برداري از محصول كلاف: بر اساس نمونه برداري تصادفي از يك بهر به تعداد حداقل 10نمونه به طول 500ميلي متر از 10كلاف (باحداقل وزني يك تن) انتخاب شود. انحناي نمونه هاي كلاف بايد در دماي معمولي حذف شود.

تذکر:  توليد كننده مي تواند بر اساس دستورالعمل هاي نمونه برداري موجود در كارخانه ،نمونه برداري نمايد. ليكن نتايج نمونه برداري و انجام آزمون هاي مربوطه بايد مقادير الزامي مندرج در اين استاندارد را تضمين نمايد.

نمونه برداري جهت آزمون هاي مكانيكي

 • نمونه هاي برداشته شده بايد از يك ذوب يا از يك بهر  انتخاب شوند. نمونه ها بايد حداقل طولي برابر 600 ميليمتر يا 20 برابر قطر اسمي (هر كدام كه بزرگتر باشد) را دارا باشند.
 • براي ذوبها يا بهرهاي تا 100تن و كمتر، دو نمونه جهت آزمون كشش، يك نمونه جهت آزمون خمش و يك نمونه جهت آزمون خمش مجدد برداشته شود.
 • براي ذوبها يا بهرهاي بيش از 100تن، علاوه بر تعداد نمونه هاي برداشتي بر اساس بند قبل به ازاء هر 30 تن اضافه وزن، يك نمونه جهت آزمون كشش، يك نمونه جهت آزمون خمش و يك نمونه جهت آزمون خمش مجدد برداشته شود.

نمونه برداري جهت آزمون تركيب شيميايي

از نمونه تهيه شده  در آزمون نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری می توان يك نمونه مورد نياز براي آزمون تعيين تركيب شيميايي تهيه نمود.
با توجه به انجام آزمون تركيب شيميايي از نمونه مذاب توسط توليد كننده، آزمون تركيب شيميايي ازمحصول توسط توليد كننده الزامي نمي باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات ظاهری و مشخصات فنی میلگردها به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل