آرماتوربندی دیواربرشی

آرماتوربندی دیواربرشی یکی ازدیتیل های اجرایی می باشد که در نقشه های آرماتوربندی با یک شیت بندی مجزا مشخص می شوندودر این نقشه ها جزئیات اجرایی قسمت های مختلف دیوار برشی بطور کامل شرح داده می شوند .

آرماتوربندی دیواربرشی

تعریف دیوار برشی

بطور مختصر، دیواربرشی یکی از المانه مهم سازه ای می باشد و در مباحث طراحی، برای بارهای جانبی وارده بر ساختمان محاسبه و طراحی می شود.

اکیپ آرماتوربندی با استفاده از مهارت نقشه خوانی آرماتوربندی علاوه بر این که می توانند آرماتوربندی را با بالاترین کیفیت مطابق نقشه های اجرایی انجام دهند، میتوانند در مبحث پرت میلگرد هم صرفه جویی های لازم را انجام دهند.

در این برنامه آموزشی شما می توانیدنحوه نقشه خوانی آرماتوربندی دیواربرشی را به روش اجرایی فرا بگیرید.«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و قیمت تیراهن