استانداردهای نشانه گذاری شاخه میلگرد

نشانه گذاری شاخه میلگردها مطابق نشریه استاندارد3132 میلگرد، فقط برروی شاخه میلگرد های آجدار الزامی است و میلگردهای ساده الزامی برای نشانه گذاری ندارند و فقط  در صورت توافق ميان توليد كننده و خريدار امكان نشانه گذاري وجود خواهد داشت.

اما  بر روي تمامي ميلگردهاي آج دار مشمول اين استاندارد بايد در حين فرآيند نورد اطلاعات زير درج شوند:

 • نام يا علامت تجاري شركت توليد كننده ميلگرد
 • كد فرآيند توليد
 • كد علامت مشخصه ميلگرد

منظور از کد فرایند تولید چیست؟

در ميلگردهايي كه استحكام لازم مطابق اين استاندارد به روش خنك كاري و برگشت تحت كنترل (به عنوان مثال روش ترمكس)حاصل ميشود حرف Tو براي ميلگردهايي كه به روشي غير از روش خنك كاري و برگشت تحت كنترل توليد مي شوند، حرف U و در ميلگردهايي كه با استفاده از عناصـرآلياژي مانند b ،V ،Mo ،Cr ،Ni ،Cu استحكام لازم در آنها محقق ميشود حرف Aبه انتهاي علامت مشخصه ميلگرد در گواهينامـه فنـي صـادره و نيـز درنشانه گذاری شاخه میلگرد درج مي شود.

روش مشخص نمودن کد علامت مشخصه میلگرد

كد نشانه گذاري مشخصه ميلگردهاي گرم نورديده آجدار براي تسليح بتن مطابق جدول زیر در نشریه استاندارد میلگرد ارائه شده است:

نشانه گذاری شاخه میلگرد

ترتيب درج نشانه گذاري بر روي ميلگرد آجدار

درج نشانه هاي الزامي ارايه شده  بر روي ميلگردهاي گرم نورديده آجدار بايد به صورت دائمي و خوانا بوده و ترتيب آنها به گونه اي باشد كه ابتدا از سمت چپ نام يا نشان تجارتي توليد كننده، سپس كد مربوط به مشخصه ميلگرد و در نهايت نيز كد مربوط به فرآيند توليد درج گردد.
به عنوان مثال نمونه اي از نشانه گذاري ميلگرد با مشخصه آج 420كه به روش ترمكس توليد شده است به شرح زير مي باشد:

مثال: ” H علامت يا نام تجارتي شركت توليد كننده

تذکر 1: نشانه گذاري بر روي شاخه ميلگرد بايد در فواصل معين كه مقدار آن كمتر از 2 متر است، تكرار شود.

نشانه گذاری بر روی بسته (بندیل) میلگرد

تمامي بسته هاي ميلگرد ساده يا آج دار بايد داراي حداقل يك پلاك مشخصات فلزي (يا هر نوع پلاك مقاوم ديگر) باشند و اطلاعات زير بر روي آنها درج شده باشد:

 • نام و علامت تجاري شركت توليد كننده ميلگرد
 • شماره  استاندارد ملي 3132 پس از اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد
 • علامت مشخصه ميلگرد
 • قطر اسمي  میلگرد بر حسب ميلي متر
 • شماره ذوب يا شماره رديابي مرتبط به گزارش آزمون بسته
 • طول ميلگرد
 • نام كشور توليد كننده
 • وزن بسته بر حسب كيلوگرم

تذکر 2: در پلاك نصب شده بر روي بسته هاي ميلگردهاي توليد شده، بايد روش توليد آنها مطابق با استاندارد درج نشانه گذاری که در قسمت قبل به آن اشاره شد مشخص گردد.

تذکر3:  درج كشور توليد كننده در حوزه صادرات مي تواند با توافق توليد كننده و خريدار انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی و استاندارد های میلگرد به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت انواع پروفیل