اصول آرماتوربندی مجموعه ای از نکات فنی و اجرایی آرماتوربندی می باشد و کلیه این اصول بایستی در طراحی و تهیه نقشه های اجرایی آرماتوربندی رعایت گردد.

اصول آرماتوربندی غالبا در قسمت ملاحظات کلی نقشه ها گنجانده شده که کلیه اکیپ های آرماتوربندی، مهندسین اجرا و مهندسین ناظر موظف به رعایت این اصول می باشند.

اصول آرماتوربندی

چکیده ای از مهم ترین اصول و نکات اجرایی آرماتوربندی به شرح ذیل می باشد:

 1. مشخص بودن نوع و مقاومت آرماتورهای مصرفی. بطور مثال، فولاد مصرفی کلیه تیرها، ستون ها و فونداسیون از نوع AIII با مقاومت 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و فولاد مصرفی در خاموت ها از نوع AII با مقاومت 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.
 2.  خم و برش میلگرد ها با وسایل مکانیکی و تجهیزات برقی آرماتوربندی بایستی صورت گیرد و استفاده از دستگاه هوا برش فقط با اجازه مهندس ناظر امکان پذیر می باشد.
 3. خم و برش میلگرد در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد ممنوع است.
 4. میلگرد ممان منفی تیرچه ها بایستی بطول یک پنجم دهانه آزاد از تکیه گاه به طرف داخل دهانه امتداد یابد. قطر میلگرد ممان منفی  مطابق جدول تیرچه استاندارد انتخاب می گردد.
 5. خم استاندارد آرماتورها 12 برابر قطر میلگرد می باشد.
 6. طول اورلب میلگرد بایستی مطابق جدول اورلب میلگرد ارائه شده در نقشه های اجرایی محاسبه شود و در صورت ارائه نشدن جدول، طول محاسباتی اورلب میلگرد بایستی 55 برابر قطر میلگرد لحاظ شود.
 7. پوشش آرماتور یا همان کاور میلگرد برای تیرها و ستون ها در شرایط معمولی ومتوسط 3/50 سانتی متر بایستی در نظر گرفته شود.
 8. استفاده از جوش در آرماتوربندی بایستی با در نظر گرفتن ضوابط جوش پذیری میلگرد صورت پذیرد.
 9. باز نمودن خم و اجرای خم مجدد میلگرد مجاز نمی باشد.
 10. استفاده از میلگرد های دارای خوردگی، پوسیدگی و میلگرد هایی که دارای خم و اعوجاج شدید شده اند مجاز نمی باشد.
 11. بستن میلگرد ها بایستی توسط سیم 1/50 آرماتوربندی و به طریقی انجام پذیرد که در حین کارگذاری میلگرد و بتن ریزی آرماتوربندی دچار تغییر شکل نگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با اصول آرماتوربندی می توانید به نشریه استاندارد 3132 میلگرد و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مراجعه نمائید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد اصفهان و قیمت ورق سیاه فولاد مباکه