مفاد قرارداد آرماتوربندی

قرارداد آرماتوربندی در دسته قراردادهای دستمزدی قرار می گیرد. این قرارداد بین کارفرما و پیمانکار آرماتوربندی منعقد می گردد. در ادامه نمونه یک قرارداد آرماتوربندی بصورت دستمزدی برای مخاطبان سایت آهن باکس آورده شده است.

قرارداد آرماتوربندی

قرارداد آرماتوربندی

قراردادحاضر  درتاریخ               بین شرکت                   به نمایندگی             که دراین قراردادکارفرما نامیده می شود ازیک طرف و آقای            به شماره ملی                           که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد .

ماده یک موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست ازآرماتوربندی فونداسیون،ستون،دیواربرشی وسقف پروژه            واحدی         مطابق با نقشه های اجرایی.

ماده دو- مبلغ قرارداد

 • آرماتوربندی فونداسیون از قرارهرکیلوگرم               ریال.
 • آرماتوربندی ستون ،دیواربرشی وسقف از قرارهرمترمربع زیربنا            ریال.

تبصره: به قیمت های فوق هیچگونه اضافه بهایی تعلق نمی گیرد.

ماده سه نحوه پرداخت

 • پرداخت های موقت بر اساس سطوح اندازه گیری شده درپایان هرمرحله بتن ریزی(فونداسیون وسقف ها) براساس متراژ مطابق ماده 2 قابل پرداخت خواهد بود.
 • ازهرپرداخت مبلغ 10درصد بعنوان حسن انجام کارکسر خواهدشد و پس ازپایان دوره تضمین به پیمانکارمسترد خواهدشد.

ماده چهار مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد ازتاریخ عقد قرارداد          ماه شمسی می باشد.

ماده پنج شرایط.مسئولیت ها-اختیارات:

تعهدات کارفرما :

 • کلیه پرداخت های لازم به مجری مطابق ماده 2 موضوع قرارداد
 •  تامین آب وبرق موردنیاز پیمانکار جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد به عهده کارفرما می باشد.
 •  تامین سیم ارماتوربندی  توسط کارفرما ومطابق میزان مصرف دراختیار پیمانکار قرارمی دهدو پیمانکارموظف است بارعایت حداقل پرت ازسیم مذکور استفاده نماید.
 •   کارفرما میلگرد مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد رادرمحل کارگاه به پیمانکارتحویل دهد.
 • کارفرما آلبوم کامل نقشه های اجرایی مصوب را جهت اجرای موضوع قرارداد دراختیارپیمانکار قراردهد.

تعهدات پیمانکار :

 •  پیمانکار موظف است بلافاصله پس ازابلاغ قرارداد نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
 • پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به غیر راندارد.
 • پیمانکارموظف است کلیه نیروهای انسانی متخصص موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید.
 • پیمانکار نمی تواند جهت برش میلگردها از دستگاه هوابرش استفاده نماید.
 •  پیمانکار موظف است یک دستگاه بالابربرقی تک فاز وکلیه وسایل و تجهیزات آرماتوربندی ازجمله .قیچی آرماتوربندی.میزکار .ارماتورخم کن.اچارF وسیم چین را تهیه نموده ومسئولیت حفظ ونگهداری وتعمیرات وسایل مزبور نیزبه عهده پیمانکار می باشد.
 •  مصالح باقیمانده درکارگاه که توسط کارفرما تهیه شده است پس ازاتمام عملیات اجرایی موضوع قرارداد متعلق به کارفرما می باشد و پیمانکار ملزم است که انها را بصورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.
 • پیمانکارموظف است به طریقی عمل نماید تا پرت میلگرد درحدمتناسب و معقول بوده ودرغیراینصورت هزینه پرت مصالح بیش ازحد متعارف به حساب بدهکاری پیمانکارمنظور خواهدگردید.
 • پیمانکار موظب به استفاده از اکیپ های اجرایی  که دارای کارت مهارت در آرماتوربندی می باشند استفاده نماید.
کیفیت آرماتوربندی که بایست توسط پیمانکاررعایت شود به شرح ذیل است:
 • آرماتوربندی بایستی دارای آرایش منظم باسیم بندی به مقدارمناسب ودارای طول وابعاد دقیق مطابق نقشه های اجرایی آرماتوربندی ودارای اورلب میلگرد مطابق نقشه.دارای خرک به تعداد کافی وهرآنچه که مربوط به یک آرماتوربندی باکیفیت مرغوب باشد رعایت گردد.
 • پیمانکار موظف به حمل ارماتوربه طبقات ومحل اجرای کار می باشد.
 • پیمانکار موظف به رعایت کلیه مواردایمنی مندرج درمبحث 12 مقررات ملی ساختمان می باشد.ودرصورت عدم رعایت موارد ایمنی کلیه مسئولیت های ناشی ازآن به عهده پیمانکار می باشد.
 • تهیه وپرداخت هزینه ایاب وذهاب ومسکن وغذای افراد پیمانکاربه عهده وی می باشد.

ماده هفت حل اختلاف  

طرفین می توانند اختلافاتی را که در مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای طرفین دائر بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات خود بروز می نماید از طریق داوری حل و فصل نمایند ، برای این منظور داور معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی و یا کانون کارشناسان  داور مرضی الطرفین بوده و طرفین با تعیین مهلت برای وی که از ده روز تجاوز نخواهد کرد درخواست رسیدگی و صدور رای می نمایند .

رای داور که در مهلت تعیین شده صادر شود قطعی و لازم الجرا است و در محاکم صالحه قابل استناد می باشد .

ماده هشت دوره تضمین:

مدت دوره تضمین قرارداد 3 ماه پس ازتاریخ اتمام پروژه می باشد ودرصورت بلانقص بودن کارانجام شده مبلغ 10درصد حسن انجام کارتعهدات با تقاضای پیمانکار مستردخواهدشد.

ماده نه نشانی طرفین قرارداد:

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :

کارفرما :                                                                                             تلفن :

پیمانکار :                                                                                            تلفن :

این قرارداد در 9 ماده در تاریخ              در دونسخه به امضای طرفین رسیده و هر نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد . نسخه های قرارداد در اختیار کارفرماو پیمانکار می باشد .

امضاء پیمانکار                                                                                                      امضاء کارفرما                                       

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد نیشابور و تیراهن اصفهان