هزینه اجرای اسکلت بتنی و فلزی

هزینه اجرای اسکلت بتنی و فلزی سوال بیشتر سازندگانی است که می خواهند در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کنند.

برای پاسخ به این سوال باید متره و برآوردی از دو شرایط ارائه و مقایسه شود. برای روشن شدن مطلب با یک مثال برای ساختمانی در حدود 5 طبقه در شهر اصفهان به این موضوع پرداخته می شود.

هزینه اجرای اسکلت

هزینه اجرای ساختمان اسکلت بتنی

برآورد تقریبی هزینه اجرای اسکلت بتنی در حد 5 سقف و زیربنای 500 متر مربع به شرح زیر می باشد:

میلگرد مصرفی به طور متوسط (این مقدار بستگی به شرایط خاک, ابعاد ساختمان و …..متفاوت است) برای هر مترمربع در حدود 45کیلوگرم می باشد.

 • قیمت میلگرد با توجه به نوسانات لحظه ای در حدود 5,000 تومان
 • هزینه دستمزد اسکلت بتنی (آرماتوربندی و قالب بندی) در حدود 42,000تومان
 • قیمت بتن در حدود هر تن 60,000 تومان
 • بتن مصرفی به ازای هر مترمربع 0.8 تا 1 تن

محاسبه هزینه:

 • هزینه میلگرد: تومان 112,500,000 = 5000*45*500
 • هزینه دستمزد اسکلت بتنی: تومان 21,000,000 = 500*42000
 • هزینه خرید و اجرای بتن: تومان 30,000,000 = 500*1*60000

جمع کل هزینه اجرای اسکلت بتنی تومان 163,500,0000 که اگر تقسیم بر مساحت زیربنا شود. هرمترمربع اسکلت بتنی در حدود 327,000 تومان می شود.

هزینه اجرای ساختمان اسکلت فلزی

برآورد تقریبی هزینه اجرای ساختمان اسکلت فلزی در حد 5 سقف و زیربنای 500 متر مربع به شرح زیر می باشد:

 • تیرآهن و آهن آلات مصرفی در اسکلت فلزی در حدود 85 کیلوگرم به ازای هر متر مربع زیربنا می باشد.
 • هزینه دستمزد اسکلت فلزی در حدود 500 تومان به ازای هر کیلوگرم می باشد.
 • مقدار بتن مصرفی در سقف ها و فونداسیون در حدود 35.

ساختمان اسکلت فلزی

هزینه اجرای اسکلت فلزی در حد 5 سقف و زیربنای 500 متر مربع به شرح زیر می باشد:

 • تیرآهن و آهن آلات مصرفی در اسکلت فلزی در حدود 130 کیلوگرم به ازای هر متر مربع زیربنا می باشد.
 • هزینه دستمزد اسکلت فلزی در حدود 500 تومان به ازای هر کیلوگرم می باشد.
 • مقدار بتن مصرفی در سقف ها و فونداسیون در حدود 0.35 تن به ازای هر مترمربع می باشد.

محاسبه هزینه:

 • هزینه آهن آلات: تومان 212,500,000 = 5000*85*500
 • هزینه دستمزد اسکلت فلزی: تومان 21,250,000 = 500*500*85
 • هزینه خرید و اجرای بتن: تومان 10,500,000 = 500*0.35*60000

جمع کل هزینه اجرای اسکلت فلزی تومان 244,250,0000 که اگر تقسیم بر مساحت زیربنا شود. هرمترمربع اسکلت بتنی در حدود 488,500 تومان می شود.

با مقایسه اعداد بالا مشاهده می شود هزینه اجرای اسکلت فلزی در حدود 1/5برابر اسکلت بتنی تمام می شود.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت انواع ورق و آهن آلات.