پیش تنیدگی در پیچ ها به دلایل زیر صورت می پذیرد:

  1. ایجاد اتصال اصطکاک بین ورق های متصل شونده
  2. جلوگیری از شل شدن پیچ ها بر اثر نیروی های دینامیکی
  3. جلوگیری از جدا شدن ورق های متصل شده و جلوگیری از زنگ زدگی بین دو ورق
  4. جلوگیری از له شدن ورق ها و صفر شدن نیروی برش در ورق
  5. ایجاد نیروی اصطکاک بین دو ورق به عنوان نیروی مقابل کننده در اتصالات

پیش تنیدگی در پیچ ها حالتی است که نیروی محوری داخل پیش برابر با فرمول زیر می شود.

T=0.55Fab*Ab

در فرمول بالا Fab برابر با مقاومت نهایی پیچ و Ab برابر است با سطح مقطع پیچ است.

برای ایجاد این نیرو روش های مختلفی وجود دارد که برخی از آن ها به شرح زیر می باشد:

استفاده از ترک متر یا آچار مدرج

استفاده از ترک متر و بدست آوردن لنگر پیچشی برای حصول و رسیدن به نیروی پیش تنیدگی است و عدد ترک متر از این فرمول بدست می آید:

M=KDT

  • K  در این فرمول ضریب پیچ براساس شرایط نو بودن و روغنکاری شدن می باشد که از این قرار است:

برای پیچ نو این عدد 0.2

برای پیچ روغن زده 0.21

برای پیچ گریسکاری شده 0.12

و برای پیچ با گریس مولیبدن سولفیت 0.137 می باشد.

  • D قطر پیچ و T نیروی حاصل برای پیش تنیدگی می باشد.

استفاده از واشر DTI

این واشرها با داشتن برجستگی های اضافی متناسب با نیروی پیش‌تنیدگی در هنگام سفت شدن برجستگی ها صاف می شود. این بدان معناست که پیچ در حد پیش تنیدگی سفت شده است.

پیش تنیدگی

سفت کردن مجدد با دور اضافی

با استفاده از سفت کردن پیچ تا حد مشخصی بعد از سفت شدن اولیه می توان پیش‌تنیدگی اولیه درپیچ را کنترل نمود.

اگر طول پیچ مساوی 4 برابر قطر پیچ باشد با یک سوم دور.

اگر طول پیچ بین 4 برابر و 8 برابر قطر پیچ باشد با یک دوم دور.

و اگر بین 8 تا 12 برابر قطر پیچ باشد با دو سوم دور.

نکته: برای استفاده از این روش برای قطر های بالای 12D مجاز نمی باشیم.

استفاده از پیچ های نوع T.C

پیش تنیدگی

این پیچ ها یک سری اضافی و آچار مخصوص دارند. و وقتی پیچ تا حد پیش تنیدگی سفت شد این سر اضافی از پیچ جدا می شود.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت ورق، میلگرد و محصولات فولادی